Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöutredning 2009.

FOI Miljöutredning 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Sjöström, Jan Johansson, Rose-Marie Karlsson, Ingvar Nedgård, Petter Wulff, Jerker Thorpsten, Lars-Göran Heimdal
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2857--SE)
Nyckelord miljöutredning, miljöledningssystem, miljöpåverkan
Keywords environmental review, environmental management system, environmental impact
Sammanfattning Föreliggande miljöutredning är en nulägesanalys och kartläggning av FOIs verksamhet och dess miljöpåverkan, samt kopplingen mot gällande miljölagstiftning och krav. Utredningens resultat ska ligga till grund för myndighetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplan - dvs. utgöra basen för prioriteringen av insatser i FOIs miljöledningssystem. Med utgångspunkt från en allmän beskrivning av FOIs verksamhet har denna indelats i nedanstående aktiviteter som analyserats med avseende på miljöpåverkan.  Forskningsverksamhet med direkt miljöpåverkan (t.ex. användning av kemikalier, sprängnings- och spridningsförsök)  Övrig direkt miljöpåverkande verksamhet (forskningsstöd, fältservice och montering, återvinning, fastigheter och drift, energianvändning samt tjänsteresor och transporter).  Forskningsverksamhet med indirekt miljöpåverkan (forskning och teknologiutveckling, samarbeten).  Övrig indirekt miljöpåverkande verksamhet (upphandling, utbildning/ kurser/konferenser/simulering, uthyrning av fastigheter) Utredningen visar att FOIs miljöpåverkan utgörs av positiva bidrag genom miljöforskning för försvarssektorn och det civila samhället samt samarbeten och utbildning som utförs av FOI. Den negativa påverkan utgörs huvudsakligen av främst flyg- och bilresor samt varutransporter. Dessa slutsatser ger också en fingervisning om var tyngdpunkten på det kommande miljöarbetet bör förläggas.
Abstract The present environmental review is a situation analysis and mapping of FOIs activities and its impact, as well as being a link to relevant environmental legislation and requirements. The results of the survey will form the basis for the prioritization of efforts in FOIs environmental management system. Starting with a general description of FOIs activities, these have been divided into the following activities which have been analyzed with respect to environmental impact.  Research having a direct impact on the environment (use of chemicals, blasting and diffusion experiments).  Additional direct activities affecting the environment (research support, field service and installation, recovery, properties and operations, use of energy, business travels and transportation).  Research having indirect effects on the environment (research and technology development, collaboration).  Other indirect activities affecting the environment (procurement, training/ courses/conferences/simulation, leasing of properties) The study shows that FOIs environmental impact consists of positive contributions through research for the defence and the civil society and, too, collaboration and training performed by FOI. The negative impact mainly consists of flight and car travels as well as goods transportation. The conclusions also provide guidance on where to place the focus as regards the future environmental work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182