Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Delar av ett nytt Arktis. Utvecklingar av dansk, kanadensisk och isländsk arktispolitik.

Delar av ett nytt Arktis. Utvecklingar av dansk, kanadensisk och isländsk arktispolitik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Granholm Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-03
Rapportnummer: (FOI-R--2861--SE)
Nyckelord Arktis, Island, Grönland, Danmark, Kanada, USA, Air-Policing, finanskrisen, Hans ö, isbrytare, suveränitet, klimatförändringar, UNCLOS, fiske, sjömätning, Norra Ishavet, sjöfart, Nordostpassagen, Nordvästpassagen, olja, naturgas, mineraler, EU, NATO
Keywords Arctic, Iceland, Denmark, Greenland, Canada, Air-policing, Financial Crisis, Hans Island, Ice breakers, sovereignty, climate change, Fisheries, charting, Arctic Ocean, Shipping, North Sea Route, Northwest Passage, oil, natural gas, minerals
Sammanfattning Denna studie symboliserar arktispolitiken för Danmark, Kanada och Island i ljuset av att klimatförändringarna i Arktis fungerar som katalysator för utvecklingen på många andra områden. I alla tre länderna pågår en utveckling av handlingslinjer avseende det förändrade Arktis. De tre länderna har sinsemellan olika geostrategiskt läge samt också i övrigt skillda förutsättningar. Kanada har formulerat en ambitiös arktispolicy, Det är oklart hur snabbt den kan förverkligas givet de avvägningar som Kanada har att göra främst i olika delar i relationen till USA, samt eget ekonomiskt läge i ljuset av finanskrisen. Grönland, en del av Danmark, har nyligen fått ytterligare utökat självstyre. Grönland är starkt beroende för säkerhet och ekonomi av stöd från Danmark. Om grönland på sikt utvecklar självstyret i riktning mot full självständighet kommer främst att bero på ekonomins utveckling samt politisk vilja hos grönländarna själva. Ett självständigt Grönland ligger troligen i tidsspannet tio till tjugo år. Vilken karaktär ett självständigt Grönland i så fall skulle få kan inte idag fastslås, men det blir likafullt en fråga för omvärlden. Island har inte bara drabbats av en allvarlig och långvarig ekonomisk kris utan har också en försvarspolitisk lösning (baserad på s. k. Airpolicing av Nato-länderna) som i dagsläget inte är fullt anpassat till aktuellt säkerhetspolitiska läge. Därtill har Island drabbats av ett slags moderniseringsstress som delvis kommer av landets mycket snabba utveckling efter andra världskriget. Islands tre kriser växelverkar. Om Island efter förhandlingar och folkomröstning ansöker om medlemsskap i Europeiska Unionen eller inte kommer att vara en tydlig indikator för hur Islands internationella relationer utvecklas. Den linje som kan skönjas i staters internationella handlande i Arktis, suveränitetshävdande språkbruk och agerande kombinerat med betoning av multilaterala regimer och förhandlingslösningar, har hittills varit framgångsrikt. Trots det kvarstår frågor om hur grundläggande motsättningar skall hanteras och vilka problem internationell diplomati skall lösa i Arktis.
Abstract The aim of this study is to analyse the development of Arctic policies in three countries: Denmark, Canada and Iceland. Climate change in the Arctic region acts as a catalyst for change in several other areas. In all three countries there is an ongoing policy development regarding the changing Arctic. all three countries have different geostrategic positions and are also different in many other respects, Canada has declared an ambitious arctic policy. It is not clear how quickly it can be implemented, mainly in view of US -Canadian relations and economic circumstances after the financial crisis. Greenland, a part of Denmark, has recently got its home rule expanded to self-rule, but is still heavily dependent on Denmark for security and economic support. Should Greenland opt to develop self-rule in the direction of full independence, the process will depend primarily on the development of Greenland´s economy and the political will of the Greenlanders themselves. An independent Greenland is probable in the time-span of ten to twenty years. What the character of an independent Greenland would be is hard to determine, but will become an issue for the international community including Greenland´s neighbours. Iceland is not only going through a servere economic crisis, buat her solutions to defence issues (NATO air-policing) is not entirely sufficient relative to the current security situation. In addition, Iceland domestically suffers from an almost existential crisis, mainly brought on by the fast societal modernisation post-World War Two. Iceland´s societal, economical and security crises interact with each other. Whether Iceland, after negotiations and a referendum, will apply for membership in the european Union will be a clear indicator of Iceland´s future direction in international relations. The policies that can be discerned in international relations in the Arctic, where policies and actions of sovereignty assertion are combined with an emphasis on support for multilateral regimes and negotiated solutions, has so far been successful. But issues of mitigation of disputes over overlapping claims still remain as well as what the challenges international diplomacy are facing in the Arctic.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182