Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rymdteknologins spridning, Ett nytt hot mot Sverige och Försvarsmakten?

Rymdteknologins spridning, Ett nytt hot mot Sverige och Försvarsmakten? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christer Andersson, John Rydqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-02-16
Rapportnummer: (FOI-R--2873--SE)
Nyckelord rymdteknik, satelliter, hotbild, proliferation, internationella insatser, bildunderrättelser, rymdlägesbild
Keywords Space technology, satellites, threats, proliferation, international operations, image intelligence, space situational awareness
Sammanfattning Rymdtekniken har det senaste årtiondet spridits till allt fler aktörer. Både nya rymdstationer och icke-statliga grupperingar använder idag regelbundet olika rymdtjänster. Många länder har dessutom ambitionen att skapa en egen oberoende rymdförmåga och utvecklar därför målmedvetet ett omfattande tekniskt kunnande på området. Ofta sker denna utveckling med hjälp av andra länder med mogen rymdteknik.Drivkrafterna för spridningen av rymdtekniken är en blandning av nationell stolthet, säkerhetskrav och tillväxtförhoppningar. Den hotbild som de nya rymdtjänsterna skapar gentemot Försvarsmakten och Sverige är mångfacetterad. Hotbilden kan exempelvis bestå av en mer intensiv underrättelsebevakning, en förbättrad lägesbild med mer detaljerade målangivelser, och en förstärkt ledningsfunktion hos motståndaren. Försvarsmakten har under samma period som rymdtekniken spridits börjat verka i nya geografiska områden och under helt nya premisser där Sverige bland annat kan ta ställning mot lokala motståndare. Hotbilden mot svensk trupp har i och med dessa förutsättningar ökat markant.Denna hotbild förstärks nu av de nya rymdbaserade hoten antingen genom att motståndaren själv använder enklare rymdtjänster, eller genom att denna får stöd av allierade motståndare med mer avancerad rymdförmåga. Rapporten beskriver översiktligt olika rymdförmågor, rymdteknikens spridning och något av dess inverkan på svenska försvaret. I rapporten rekommenderas Försvarsmakten att ta denna nya hotbild på allvar, att öka kunskapen om problemet hos sin personal och att ta initiativ till att skapa en svensk förmåga till rymdlägesbild.
Abstract The use of space technology has over the last decade broadened to more and more players. Both new countries and non-governmental groups are now using various space services on a regular basis. Many countries also aspire to create their own independent space capabilities, and therefore with determination develop technical expertise in the field. The development is often done with the help of other countries. The driving force for the proliferation of spece technology is a combination of national pride, security and growth expectations. The threat that the new space services creates against the Swedish Armed Forces and Sweden are multifaceted. Threats could include a more intensive intelligence coverage, improved situational awareness with a more detailed targeting, and a stronger command of the opponent. During the same period as the space technology has become widespread the Swedish Armed Forces begun to operate in new geographic areas and with new premises where Sweden might takes a clear stand against local opponents. Threats against the Swedish troops have under these conditions increased markedly. These threats is now being enhanced by the new space-based threats, either by the adversary itself when using simple space services, or by support from allied adversaries with more advanced space capabilities. The report describes briefly various space capabilities, space technology proliferation, and some of its impact on the Swedish Armed Forces. the report recommends the Swedish Armed Forces to take this new threat seriously, to increase awareness of the problem with its staff, and to take initiative to create a Swedish capacity for space situational awareness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182