Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Individual status assessment using wireless body area networks.

Individual status assessment using wireless body area networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Britta Levin, Dennis Andersson, Fredrik Lantz
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2878--SE)
Nyckelord Fysiologisk status, individstatus, WBAN, beslutsstöd, data, fusion, övervakning.
Keywords Physiological status, status of individuals, WBAN, decision, support, data fusion, monitoring.
Sammanfattning Denna rapport är resultatet av det andra året av FoT-projektet Tids- /resurskritisk ledning med övervakning av individstatus (TRIS). Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att utveckla ett systemkoncept för ett beslutsstödssystem för övervakning av individers status. Övervakningen är tänkt att ske genom insamling av fysiologisk- och psykofysiologisk information och olika former av omgivningsinformation. Systemet ska samla in, bearbeta, fusionera och visualisera denna information för att stötta användarens beslutsprocess. Projektet samarbetar med andra organisationer för att bidra till utvecklingen av ett test- och demonstrationssystem för detta ändamål. En del av TRIS är det så kallade wireless body area network (WBAN ) bestående av kroppsburna sensorer från vilka data trådlöst överförs till olika nivåer av beslutsfattare. TRIS ambition är att systemkonceptet ska vara flexibelt och att informationsinhämtningen kan anpassas till olika användares behov och roller. En första utvärdering av WBAN konceptet har koncentrats till insamlade variabler, aspekter på dataöverföring och metoder för kommunikation. Ett flertal förbättringsförslag har identifierats. En angelägen systemegenskap är adaptivitet, dvs kommunikationen anpassas efter behov för att på så sätt öka effektiviteten i energianvändningen.
Abstract This report is the result of the second year of the FoT-project Time- /Resource Critical Command and Control with Monitoring of Status of Individuals (TRIS). The purpose of the project is to determine the possibility of developing a system concept for a decision support system for monitoring status of individuals. The monitoring will be accomplished by collection of physiological- and psycho physiological data in combination with different forms of contextual information. The system will collect, compute, fuse and visualize this information to support the decision makers' decision process. The project is contributing to the development of a test- and demonstration system in cooperation with other organizations. One component of TRIS is the so-called wireless body area network (WBAN) allowing data from sensors worn by the individual to be wirelessly transmitted to different levels of command and control centers. An ambition of TRIS is that the WBAN system concept shall be flexible and that the information collection shall be adaptable to accommodate for different users needs and roles. Initial evaluation of the WBAN has concentrated on variables to be collected, aspects on data transfer, and methods of communication. Suggestions of improvements have been identified in various areas. One important aspect is adaptivity in data communication in order to increase energy efficiency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182