Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie "Beslutstöd för sensorprestanda"

Förstudie Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ove Gustafsson, Tomas Mårtensson, Andreas Persson
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2880--SE)
Nyckelord beslutstöd, simuleringar, IR, radar, signaturer, NWP, väderprognoser
Keywords tactical decision aid, TDA, simulations, IR, radar, signatures, weather, predictions, NWP
Sammanfattning I 'Beslutstöd för sensorprestanda' har modeller och program som kan användas för taktiska beslutstöd studerats samtidigt har möjligheten att förbättra dessa modellers kvalité genom att importera väderdata från numeriska väderprognoser studerats. Kunskap om egna och hotsensorers prestanda vid planeringen och genomförandet av militära operationer kan öka sannolikheten för lyckat resultat. En sådan kunskap gör det enklare att välja rätt uppsättning av medel/verktyg för operationen. Kraven på verktyg som kan användas till beslutstöd har förändrats med FM' s internationella engagemang, datorbaserade informationsspridningen och den tekniska utvecklingen inom FM. Validering och verifieringen av metoder, verktyg och funktionalitet kräver engagemang från användare, beställare samt från organisationer som genomför simulering, försök och metodutveckling. En viktig information inför en operation är väderinformation. Studien pekar på möjligheten att använda numeriska väderprognoser (NWP - Numerical Weather Prediction) både direkt i beslutstödet och i de simuleringar som ligger till grund för verifiering av verktygen. NWP generera stora mängder data som bland annat används vid analyser av väderläget vilka används i väderprognoser. Dessa NWP data kan dessutom användas för att ge grunddata för exempelvis vågutbredning, samt mål- och bakgrundssignaturer vilket gör att räckviddbestämningar kan göras på bättre information. Möjligheten att använda predikterade data gör exempelvis att dessa räckviddsbestämningar kan användas vid planeringen vilket möjliggör att rätt verktyg/medel kan väljas. På vilken beslutsnivå som eventuella beslutstöd skall implementeras har inte studerat. I studien föreslås; att FM skaffar sig mer erfarenhet från utländska beslutstöd, exempelvis av system som används inom NATO; att kvaliteten hos data från NWP utvärderas med avseende på sensorräckviddsberäkningar; en studie genomförs avseende WRF-Chem med aerosolberäkningar; samt att resultat från FM studien "Underlag till väderprognosmodeller för IR-system utvärderas.
Abstract In the project 'Beslutstöd för sensorprestanda' have programs and models that can be used as a tactical decision aid (TDA) been studied. The possibility to raise the quality of the models by using numerical weather predictions (NWP) data have also been studied. Knowledge about own and hostile sensors performance at the time for planning and realization of military operations can increase the probability for success. Such knowledge will make it easier to choose the right set of means for an operation. The demand on such TDA tools have changed with the changed assignments for the Armed Forces to more international engagements, more computer based information distributions and the technical development at the Forces. Assessment of the methods, tools and the functionality demands engagement from the user, purchaser and the organisations performing simulations, trials and developments of methods. Weather data is very important information planning a military mission. This study points at the possibility to use NWP directly within the TDA and also within the simulations at the assessment of the methods and tools. NWP generates large amounts of data that is used in the analysis of the weather predictions. Those NWP data is also useful to support basic data for instance for wave propagations, target and background signatures all necessary for the range predictions. The possibility to use predicted weather data in the range predictions gives the opportunity to choose right means and tools already in the planning stage of an operation. The study suggest that; the Swedish Armed Forces (SAF) get more experience of foreign TDA-systems, especially some NATO-system; an assessment of quality of data from NWP programs is performed to check the usefulness in a TDA system; a study of the WRF-chem programs use to predict aerosol levels; the results from the SAF study "Underlag till väderprognosmodeller för IR-system" is evaluated/assessed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182