Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatic SAR for urban environments - Annual report 2009

Bistatic SAR for urban environments - Annual report 2009 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Ulander
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2885--SE)
Nyckelord Bistatisk radar, SAR, urban miljö, SIMCLAIRS
Keywords Bistatic radar, SAR, urban environment, SIMCLAIRS
Sammanfattning Rapporten sammanfattar verksamhet och resultat under 2009 inom forskningsprojektet "Bistatisk SAR för urban miljö". Projektet har som övergripande syfte att förbättra den operativa förmågan hos framtida markspaningssystem, speciellt avseende upptäckt av dolda mål i svåra klottermiljöer. Målet är att utveckla och värdera prestanda för flygburen bistatisk SAR ("synthetic aperture radar") på VHF- och UHF-banden. Scenarier som studeras inkluderar både urban miljö och skogsklädd terräng där bistatisk SAR visat lovande prestanda baserat på simuleringar. Projektet bedrivs inom ramen för två internationella samarbeten - ett bilateralt forskningssamarbete med Frankrike samt ett multilateralt samarbete med industrier i Frankrike, Storbritannien och Sverige. Under året har en stor del av verksamheten inneburit förberedelser inför de första flygproven med bistatisk SAR tillsammans med Frankrike som planeras inför vecka 50-51, 2009. Synkroniseringstest med de två inblandade systemen har utvärderats under året och visar att den utvecklade GPS-metoden för frekvensavstämning säkerställer korrekt registrering av radardata. Kvarvarande fasdrift mellan systemen måste dock skattas ifrån radardata. Under året har simuleringar genomförts och en experimentplan har skrivits. Projektet deltar vidare i SIMCLAIRS ("Studies for Integrated Multifunction Compact Lightweight Airborne Radars and Systems") som leds av ett europeiskt industrikonsortium och koordineras av European Defence Agency (EDA). FOI har under hösten haft ansvaret för att verifiera en prototyp för en miniatyriserad CARABAS avsedd för helikopterinstallation som Saab Microwave Systems utvecklat. Slutsatsen från de första mätningarna indikerar att radarelektroniken fungerar men att en ny revision krävs för att eliminera internt generade störsignaler. En ny metod för detektion av mål i SAR-bilder har studerats under året som utnyttjar träningsdata för att optimera detektionsresultaten. Algoritmen har tillämpats på SAR-data från FOI:s LORA-system. Målsignaturer beräknas med elektromagnetiska simuleringar medan klottersignaturer fås genom stickprov på insamlat SAR-data. Resultaten är lovande och indikerar att mindre objekt, t.ex. små flygplan, dolda i skog kan detekteras i en SAR-bild med färre falsklarm än tidigare.
Abstract The report summarises activities and results during 2009 for the research project "Bistatic SAR for urban environments". The objective of the project is to improve capabilities of future ground surveillance systems, in particular detection of concealed targets in difficult clutter environments. The project goal is to develop and evaluate the performance of airborne bistatic synthetic aperture radar (SAR) operating in the VHF and UHF bands. Studied scenarios include both urban and forest-covered terrain where bistatic SAR has shown promising results based on simulations. The project involves two international collaborations, i.e. a bilateral research collaboration with France and a multilateral collaboration with industries in France, United Kingdom and Sweden. A significant effort during the year has been preparations for the first bistatic flight tests together with France, which are planned to be conducted during weeks 50-51 in 2009. Analysis of synchronisation tests have shown that the GPS-method developed for frequency tuning provides sufficient accuracy for data recording. However, the residual phase drift between the systems needs to be estimated from radar data. Simulations have been conducted and an experiment plan has been defined. The project is also involved in SIMCLAIRS ("Studies for Integrated Multifunction Compact Lightweight Airborne Radars and Systems") which is conduced by a European industrial consortium and coordinated by the European Defence Agency (EDA). During the fall, FOI has had the responsibility to verify a prototype for a miniature CARABAS system aimed for helicopter installation which has been developed by Saab Microwave Systems. The results from the first set of measurements indicate that the radar electronics works well but that revision is required to eliminate internally generated interference signals. A new method for target detection has been studied during the year which is based on training data to optimise detection performance. The algorithm has been applied to SAR data from FOI's LORA system. Target signatures are computed from electromagnetic simulations whereas clutter signatures are estimated from collected radar data. The results are promising and indicate that smaller objects, e.g. small aircraft, concealed in forest may be detected with fewer false alarms than before.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182