Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät.

Hantering av multipla tjänster i heterogena ad hoc-nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson, Anders Hansson, Matias Sköld, Jonathan Svensson
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2886--SE)
Nyckelord TDRS, ESSOR, WOLF, COALWNW, multipla, tjänster, ad, hoc-nät
Keywords TDRS, ESSOR, WOLF, COALWNW, multiple, services, ad, hoc-network
Sammanfattning Ett viktigt taktiskt krav på moderna mobila kommunikationsnät är att de mobila noderna ska kunna fungera även i områden utan täckning från radiomaster eller basstationer. Sådana helt mobila nät har av fundamentalt fysikaliska skäl ibland kraftigt begränsad kapacitet, jämfört med kommersiella kommunikationsnät med basstationer. Därför är det viktigt att radionätet kan hantera tillgängliga resurser effektivt. Mobila ad hoc-nät är trådlösa flerhoppsnät med förmåga att dynamiskt anpassa sig efter varierande förhållanden. En stor taktisk vinst med ad hoc-nät är att de kan fungera oberoende av basstationer och annan fast infrastruktur om så krävs. Syftet med rapporten är att kort beskriva några av de taktiska mobila kommunikationsnät som håller på att utvecklas nationellt och internationellt, vanliga taktiska användarkrav samt konsekvenser och frågeställningar som detta leder till. Rapporten avslutas med att identifiera och beskriva tre viktiga frågeställningar för fortsatta studier. Den första är prioritetsbaserad resursfördelning inom ad hoc-nät. Eftersom resurserna är begränsade vill man fördela dessa till de tjänster som gör att användarnyttan maximeras. Den andra gäller broadcasttekniker i nät med variabla datatakter. En stor del av trafiken i taktiska nät är av broadcastnatur och det finns ett tydligt behov av att kunna effektivisera distributionen av sådan trafik. Den tredje frågeställningen gäller interaktioner mellan vågformer. Framtidens mjukvaruradio kommer samtidigt att kunna hantera multipla vågformer såsom TDRS A, TDRS B, ESSOR, WOLF, och COALWNW.
Abstract An important tactical requirement for modern mobile communication networks is that mobile nodes function even in areas without coverage from radio masts or base stations. These fully mobile networks have from fundamental physical reasons, sometimes sharply limited capacity, compared to commercial networks with base stations. It is therefore important that the radio network can manage available resources effectively. Mobile ad hoc networks are wireless multihop networks whit the ability to dynamically adapt to changing conditions. A great tactical gain in ad hoc networks is that they can function independently of base stations and other fixed infrastructure if required. The report aims to briefly describe some of the tactical communications networks that is being developed nationally and internationally, common tactical user requirements and the implications and issues that this entails. The report concludes by identifying and describing three important issues for further study. The first is the priority-based resource allocation in ad hoc networks. Since the resources are limited, we want to allocate them to the services that allow the user benefits to be maximized. The second case is broadcast technologies in networks with variable data rates. Much of the traffic in tactical networks are broadcast by nature, there is a clear need to streamline the distribution of such traffic. The third issue is interactions between waveforms. Future software radio will also be able to handle multiple waveforms such as A TDRS, TDRS B, Essor, WOLF, and COALWNW

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182