Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR-analys av ett generiskt markobjekt "CUBI"

IR-analys av ett generiskt markobjekt Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Fagerström, Tomas Hallberg, Annica Hjelm, Nils Kalrsson, Roland Lindell, Andreas Persson
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2888--SE)
Nyckelord Infraröd, IR, signatur, simulering, reflektivitet, BRDF, DHR, Sandford-Robertson, radians, temperatur
Keywords Infrared, IR, signature, simulation, reflectivity, BRDF, DHR, Sandford-Robertson, radiance, temperature
Sammanfattning Detta är en studie av signaturer i infraröd-(IR)-området. Syftet är att validera delar av de modeller som används inom projektet Signaturmodellering mot väldefinierade mätningar, att få praktisk erfarenhet av användningen av dessa modeller, samt att bygga upp ett engagemang i det internationella samarbetet "CUBI forum" för utbyte av data och erfarenheter inom IR-simulering. Inom studien har resurser lagts på att tillverka objektet CUBI, ett generiskt markobjekt för IR-signaturstudier. Vidare har vi utfört radiansmätningar med IR-kameror i våglängdsbanden 3-5 ?m och 8-12 ?m under ca en vecka. I anslutning till radiansmätningarna loggades väderdata och temperatur hos CUBI. Reflektansmätningar (BRDF och DHR) av den färg som CUBI är målad med är utförda. För att erhålla relevanta data till simuleringarna utfördes en parametrisering av BRDF-mätdata till Sandford-Robertson-modellen, vilket är utförligt beskrivet i rapporten. Jämförelse mellan uppmätt temperatur och simuleringsresultat är utförd. I några resultat finner vi kvantitativt stora avvikelser mellan simuleringar och mätningar, medan andra visar god överensstämmelse mellan simuleringar och mätningar. Möjliga orsaker till avvikelserna diskuteras, men utreds inte helt. Fortsatt arbete rekommenderas.
Abstract This is a study of infrared (IR) signature properties. The purpose is to validate some of the models which are used in the Signature modelling project against well defined measurements, to gain practical experience of how to apply these models, and to engage in the international IR signature collaboration network "CUBI forum". The study includes construction and manufacturing of a CUBI object, a generic ground object for IR signature studies. Radiance and temperature measurements of the CUBI have been performed. The radiance was measured with IR cameras at 3-5 µm and 8-12 µm for about a week. Weather parameters were logged in parallel. The surface of the CUBI has been characterized with BRDF and DHR reflectivity measurements. These data were used to parameterize the Sandford-Robertson BRDF model which was used in the simulations. Simulated and measured temperatures are compared. The results agree in some parts and disagree in other parts. Possible causes of the discrepancies are discussed, and further work is suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182