Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering - årsrapport 2009 (Undertitel: Behov och möjligheter rörande 3D omvärldsmodeller och högupplösta geodata)

Omvärldsmodellering - årsrapport 2009 (Undertitel: Behov och möjligheter rörande 3D omvärldsmodeller och högupplösta geodata) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustav Tolt, Peter Follo
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2893--SE)
Sammanfattning Den här rapporten sammanfattar verksamheten 2009 inom projektet Omvärlds-modellering. Det primära syftet med arbetet under året har varit att göra en inledande kartläggning av behov och möjligheter kopplade till 3D omvärldsmodeller och högupplösta geografiska data. Baserat på intervjuer och möten med, samt enkätsvar från, representanter från flera verksamheter inom FM, FMV och FOI kan följande huvudslutsatser lyftas fram som exempel på områden/frågeställningar där vi bedömer att insatser särskilt skulle främja fortsatt utveckling inom området: ? Framställning av detaljerade och tillämpningsspecifika 3D-omvärldsmodeller ? Samsyn kring dataformat för 3D-data och omvärldsmodeller ? Infrastruktur för effektiv datadelning ? Värdering av nyttan med 3D-modeller kontra mer traditionell representation av geodata ? Värdering och beskrivning av olika omvärldsmodellers kvalitet och relevans i olika tillämpningar ? Karakterisering och framställning av geotypiska terrängmodeller ? Bättre samordning kring geodata- och omvärldsmodellfrågor i försvarsfamiljen ? Beskrivning av verksamheter i termer av TRL-nivåer Punkterna ovan utgör grunden för projektets verksamhet 2010 som i huvudsak syftar till att i dialog med presumtiva slutanvändare lyfta fram särskilt intressanta frågeställningar där behov av forskning och utveckling finns och som bedöms kunna komma FM till nytta, samt föreslå lämpliga åtgärder rörande dessa.
Abstract This report summarizes the activities 2009 within the project Environment modeling. The primary purpose of the work has been to make an initial investigation of needs and possibilities related to 3D environment models and high-resolution geographical data. Based on interviews and meetings with, along with questionnaire answers from, representatives within the Swedish Armed Forces, Swedish Defence Material Administration (FMV) and Swedish Defence Research Agency (FOI), the following main conclusions can be highlighted, serving as examples of areas where we believe that additional efforts especially would promote further development in the area: ? Creation of detailed and application-specific 3D models ? Shared vision regarding formats and standards for 3D data and environment models ? Infrastructure for efficient data sharing ? Assessment and description of the quality and relevance of environment models in different applications ? Characterization and creation of geo-typical terrain models ? Improved coordination within the defence family concerning geographical data and environment models ? Description of activities in terms of TRL The bullets above form the basis for the activities in the project 2010, the main purpose of which is to emphasize particularly interesting problem areas where there is a need for research and development that are deemed to be of particular interest for the Swedish military, and to suggest adequate measures to take concerning these.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182