Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser - slutrapport 2007-2009.

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser - slutrapport 2007-2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Martin Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2894--SE)
Nyckelord anläggningar, vepenhot, skyddsprinciper, skyddslösningar, försök
Keywords facilities, armed threats, protection principles, protective solutions, tests
Sammanfattning FOI har under åren 2007-2009 genomfört projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser". Målet med denna rapport är att ge en överblick till projektet och projektets omgivning i form av frågeställningar, informationsflöden och angränsande verksamheter samt att överskådligt redogöra för uppnådda resultat. Under 2007 var frågeställningarna projektet skulle arbeta med: 1. Hur ska skyddslösningar utformas för att möta terror- och sabotagehot framförallt vid internationella insatser? 2. Hur skall skydd utformas för att möta hotet från RSV, projektiler och andra verkansformer? Under de två senaste åren har frågeställningarna som projektet skall arbeta med varit: 1. Vilka vapenhot (inkl terror- & sabotagehot) finns mot anläggningar och stridskrafter i/vid anläggningar i form av camper, stridsvärn och dylikt? 2. Vilka principer kan användas för att skydda mot vapenhoten enligt ovan? 3. Hur ska funktionen hos anläggningsskydd kunna provas och beräknas? Utifrån de tre frågeställningarna diskuteras flödet av information till och från projektet, angränsande verksamhet och de genomförda studierna.
Abstract FOI has during the period 2007-2009 carried out the project "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser". The aim of this report is to give an overview to the project and its surrondings in the form of question formulations, flow of information and adjacent activities and to synoptically account for achived results. During 2007 the question formulations of the project were: 1. How are protective solutions to be designed to counter the threat of terror and sabotage mainly during international operations? 2. How are protective solutions to be designed to counter shaped charges, projectiles and other weapons effects? During the two last years of the project the question formulations were: 1. What armed threats (including terror and sabotage) are there against facilities and armed forces in/at facilities like camps, entrenchments etcetera. 2. What principles can be used to protect against the armed threats according to the question above? 3. How should the capacity of a protected facility be tested or calculated? Starting with the three question formulations the flow of information to and from the project, adjacent activities and the performed studies are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182