Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afrikansk s��kerhet i ett 20-årsperspektiv: Underlag till perspektivplaneringen. Underlag till Perspektivplaneringen.

Afrikansk säkerhet i ett 20-årsperspektiv: Underlag till perspektivplaneringen. Underlag till Perspektivplaneringen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Justin MacDermott, Karl Sörenson, Markus Derblom
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-01-26
Rapportnummer: (FOI-R--2897--SE)
Nyckelord Afrika, säkerhetspolitik, framtidsstudier, strategisk utblick
Keywords Africa, security policy, future studies, strategic studies
Sammanfattning Denna rapport belyser den strategiska utvecklingen i Afrika i ett tio- till tjugoårsperspektiv framåt i tiden. Rapporten utgår från Afrikas heterogenitet, med stora skillnader mellan regioner och stater. Förståelsen för denna heterogenitet är central för alla former av försök till strategiska prognoser, då den både förklarar och komplicerar bilden av Afrika på sikt. Skillnaderna avseende exempelvis välstånd, handel, politisk stabilitet, demokratisk utveckling, säkerhetspolitiska relationer m m kan både utgöra en grogrund för konflikter och skapa förutsättningar för samarbeten. Rapporten belyser därför Afrikas regionala aktörer, vilket följs av en diskussion kring förutsättningar och hinder för regionalt samarbete på kontinenten. Detta följs av en presentation av politiska, ekonomiska, militära, sociala och miljörelaterade frågor. Därefter förs en diskussion kring centrala externa aktörer, så som EU, USA och Kina. Rapporten avslutas med en rad slutsatser kring Afrikas säkerhetspolitiska läge i ett 20-årsperspektiv. Rapporten är framtagen av Afrikagruppen vid FOI som stöd för Försvarsmaktens perspektivplaneringsprocess.
Abstract This report explores the strategic future development in Africa over a ten- to twenty-year perspective. The report takes its departure in Africa's heterogeneity, recognising great differences between regions and states. An appreciation for this heterogeneity is central for all attempts at strategic projections since it partly explains and partly clouds the future image of Africa. The differences with regard to wellbeing, trade, political stability, democratic development, foreign and security policy relations etc, can be sources of conflict as well as for regional cooperation. The report therefore elaborates on Africa's regional actors, followed by a discussion around possibilities for and barriers to regional cooperation on the continent. This is followed by a review of political, economic, military, social and environmental issues. After this, a discussion around central external actors, such as the EU, USA and China, is conducted. The report closes with a concluding discussion around Africa's security situation from a 20-year perspective. The report has been prepared by the African Security Studies Team at the Swedish Defence Research Agency as an input to the Swedish Armed Forces' Long-term planning process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182