Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Economic Causes of Civil War: The Role of ´Global Economic Structures.

Economic Causes of Civil War: The Role of ´Global Economic Structures. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Tejpar
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-11
Rapportnummer: (FOI-R--2899--SE)
Nyckelord inbördeskrig, ekonomiska orsaker till inbördeskrig, globala ekonomiska strukturer, globalisering, 'greed and grievance'
Keywords civil war, economic causes of civil war, global economic structures, globalization, greed, grievances
Sammanfattning I denna rapport görs en översyn av teorier om ekonomiska orsaker till inbördeskrig, framförallt teorier om begär (eng. greed), respektive teorier som bygger på missnöjesanledningar (eng. grievance). Dessa teorier speglar i stort den debatt som förs inom området. Avseende ekonomiska orsaker till inbördeskrig råder enighet om att den mest signifikanta orsaken är "möjligheten" att genomföra ett inbördeskrig, och att denna är nära sammanknuten med ekonomisk tillväxt och utveckling på ett mer generellt plan. Dock föreligger olika meningar om vad "möjlighet" utgörs av. I teorierna om begär anses ekonomiskt självintresse vara den huvudsakliga drivkraften till inbördeskrig. I teorierna om missnöjesanledningar analyseras inbördeskrig som en del av en större konfliktcykel som skiftar mellan olika typer av konflikter. Huvudpoängen är att missnöjesanledningar sällan direkt leder till inbördeskrig men att de är orsaken till mindre konflikter som på sikt riskerar att trappas upp och eskalera till inbördeskrig. En viktig slutsats i rapporten är att oberoende av vilken teori man väljer att tillskriva orsaken till ett inbördeskrig så spelar den globala ekonomin stor roll. I takt med att länder knyts tätare samman genom finansiella flöden, handel och migration ökar möjligheterna att finansiera ett inbördeskrig, eller en konflikt, och att den ska sprida sig över nationella gränser. I ett 20-års-perspektiv är det troligt att världsekonomin integreras ännu djupare och globala ekonomiska mönster har fortsatt stor inverkan på huruvida inbördeskrig utbryter eller ej. Denna påverkan kan ske i både positiv och negativ riktning.
Abstract In this report, theories on economic causes of civil war have been reviewed, particularly theories on greed and grievance. These theories are well studied and reflect at large the ongoing debate on different conflict drivers. Here, they are also put in a global economic context. Concerning economic causes of civil war, it is clear that opportunity is identified as the single most significant factor and that it is closely connected to economic growth and development. There are however different views on what the most important opportunity is. While greed-related arguments identify self-interest as the principal conflict driver, grievance-related arguments commonly analyze civil war as part of a conflict process where conflicts transform into different shapes. The main point is that even though, for example, religious or ethnical grievances do not instantly start civil wars, they could very well be the reasons for smaller conflicts that at a later stage escalate into civil war. An important conclusion in this report is that irrespective of the type of cause of civil war, the global economy has a significant impact on whether civil wars occur or not. As nations become closer connected by financial structures, trade flows and migration patterns, the possibilities of financing wars increase and there is a risk that negative effects of civil wars will spread to neighbouring countries, particularly when connected with informal markets. In a 20-year perspective, it is likely that the global economy will be further integrated and its impact on the risk of civil wars will be sustained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182