Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multi-optical mine detection system (MOMS) - Final report

Multi-optical mine detection system (MOMS) - Final report Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dietmar Letalick, Ingmar Renhorn, Ove Steinvall
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2902--SE)
Nyckelord mindetektion, elektrooptiska, sensorer, hyperspektrala, sensorer
Keywords mine, detection, electro-optical, sensors, hyperspectral, imaging, laser
Sammanfattning Det övergripande målet för MOMS har varit att ge kunskap och kompetens för snabb detektion av ytlagda minor. Fokus för MOMS-projektet var värdering av koncept; att analysera och beskriva möjligheter och brister med olika sensorkombinationer och koncept. Ett antal sensorkoncept med aktiva och passiva EOsensorer har beskrivits. Den spatiella upplösningen hos en sensor måste medge flera pixlar på målet. Även för att analysera spektrala likheter mellan objekt måste upplösningen vara så bra att tillräckligt med data finns för att få bra statistik för varje objekt. Detektion av minor i vegetation är oftast enklare om sensorn tittar rakt ned. I ett flygburet sensorpaket måste hög upplösning kombineras med snabb avsökningsförmåga. I ett optimalt system ingår troligen en kombination av flygfarkost (UAV) och markfordon. Bland de metoder för signalbehandling som studerats framstår anomalidetektion som en nyckelkomponent i ett systemkoncept. Dessutom kan denna teknik troligen användas för detektion av andra objekt, t.ex. IED. Fusion mellan sensordata från olika sensortyper har visats vara framgångsrikt och ett sätt att minska antalet falsklarm vid detektion. För klassificering tror vi att det behövs en operatör. Automatisk måligenkänning är ett stöd men det slutliga beslutet eller verifieringen av en mina eller IED måste göras av en människa. De flesta sensorer, metoder och tekniker för signalbehandling som har använts i MOMS är också relevanta för IED-problemet. I rapporten ges en översikt över nuvarande teknologi och utvecklingstrender.
Abstract The overall objective for MOMS was to provide knowledge and competence for fast detection of mines, especially surface laid mines. The focus of the MOMS project was assessment of concepts; to analyze and describe the possibilities and shortcomings of various sensor combinations and concepts. A number of sensor concepts for active and passive EO sensing have been described. , The spatial resolution of the sensor must allow for having several pixels on the target. Also for evaluating spectral similarities between objects, the resolution must be good so that there are enough data for computing sufficient statistics for each object. Detection of mines in vegetation is mostly easier when the sensor looks down. Airborne sensor suites should combine high resolution with large surface coverage rate. The optimum system will most probably be a combination of airborne (UAV) and ground vehicle sensors in cooperation. Among the signal processing techniques considered, anomaly detection emerges as a key component in a system concept. In addition, this technique can potentially be used for detection of other objects, e.g. IED's. Sensor data fusion has been shown to be successful and a way to decrease the number of false alarms for detection. For classification we believe that an operator is needed. Automatic target recognition is a support but the final decision/ verification of a mine or IED threat should be done by a human. Most of the sensors, methods and signal processing techniques used in MOMS also have high relevance for the IED problem. In the report an overview of current technology and development trends is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182