Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection of fumigants in air by Fourier Transform Infrared Spectroscopy using the portable gasmet Dx-4030 FT-IR gas analyzer.

Detection of fumigants in air by Fourier Transform Infrared Spectroscopy using the portable gasmet Dx-4030 FT-IR gas analyzer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sune Nyholm, Lars Rittfeldt, Crister Åstot, Linnéa Bohlin
Ort: Umeå
Sidor: 46
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2907--SE)
Nyckelord FTIR, analysinstrument, Gasmet Dx-4030, detektion, gasningskemikalier
Keywords FTIR, gas analyzer, Gasmet Dx-4030, fumigant, detection
Sammanfattning Möjligheten att detektera gasningskemikalier i luft med Fourier Transformation Infrarödspektrometri utvärderades med hjälp av Gasmet Dx-4030 FTIR gas analyzer. Laboratorietester av instrumentet utfördes med rena gasningskemikalier från gasflaskor eller från förångade vätskor. Vid testerna genererades bestämda koncentrationer av gasningskemikalierna 1,2-dikloretan, ammoniak, klorpikrin, formaldehyd, vätecyanid, metylbromid, fosfin och sulfurylfluorid tillsammans med varierande fukthalt och kemisk bakgrund bestående av sju vanliga lösningsmedel. För gasningskemikalierna ammoniak, formaldehyd, vätecyanid, fosfin och sulfurylfluorid erhölls goda mätresultat som i stort var opåverkade av störningar från bakgrundkemikalier och hög fukthalt. Vid detektion av 1,2-dikloretan och metylbromid, blev koncentrationerna överskattade i närvaro av bakgrundskemikalier, emedan koncentrationen av klorpikrin blev underskattad. Resultaten tyder på att instrumentets upplösning (8 cm-1) inte är tillräcklig för att korrekt mäta dessa tre gasningskemikalier i närvaro av vanliga bakgrundskemikalier. En två dagar lång mätkampanj utfördes på containerterminalen i Göteborgs hamn i augusti 2009 för att testa analysinstrumentet i fält. Samtidigt gjordes provtagning med Tenaxrör som i efterhand analyserades med GC-MS för att bestämma den kemiska bakgrunden. FTIR-instrumentet är lättanvänt och ger snabbt en god bild av den kemiska sammansättningen av luften på mätplatsen men om det är en hög nivå av störande bakgrundskemikalier kan det ge missvisande resultat för några av gasningskemikalierna.
Abstract Detection of fumigants in air by Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) was investigated by the use of the Gasmet Dx-4030 FTIR gas analyzer. Laboratory tests of the gas analyzer were performed using neat fumigant gas from gas cylinders or from evaporated liquids. The fumigants 1,2- dichloroethane, ammonia, chloropicrin, formaldehyde, hydrogen cyanide, methyl bromide, phosphine and sulfuryl fluoride were analyzed during varied humidity and exposure to a chemical background consisting of seven common solvents. The instrument did not face any problems when measuring ammonia, formaldehyde, hydrogen cyanide, phosphine or sulfuryl fluoride. While exposed to background chemicals, the gas analyzer overestimated the concentrations of 1,2-dichloroethane and methyl bromide, whereas the concentration of chloropicrin was underestimated. The obtained results indicate that the instrument's resolution (8 cm-1) is not high enough to resolve these three fumigants from a background of common interfering chemicals. A two day long measurement campaign was performed at the container terminal of the Port of Gothenburg in august 2009 to test the gas analyzer in the field. As reference, air was also sampled on Tenax tubes and analyzed with GC-MS to determine the level of background chemicals. The FTIR gas analyzer is easy to use and it quickly resolves the chemical composition of an air sample, but if the level of interfering background chemicals is high there is a problem to measure some of the target chemicals correctly.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182