Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Trådlösa sensornätverk för övervakning under vatten.

Trådlösa sensornätverk för övervakning under vatten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frank Sjöberg, Stefan Petrovic, Tommy Öberg
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2909--SE)
Nyckelord sensornoder, undervattenskommunikation, detektion
Keywords sensor nodes, underwater communication, detection
Sammanfattning Syftet med projektet "distribuerad detektion" är att möjliggöra övervakning av undervattensområden, såväl i hamn som i kustnära vatten. Bakgrunden är att undervattensverksamheten blir alltmer tyst och kan variera alltifrån traditionella ubåtar till UUV:er och dykare. Behoven övergår också från fasta utrustningar till snabbt utläggbara. Projektet har tagit fram en detektionsalgoritm där ett flertal sensornoder, utspridda i övervakningsområdet och sinsemellan kommunicerande, samverkar för att upptäcka mål och bestämma dess bana. I föreliggande rapport beskrivs konceptet med enkla trådlöst kommunicerande sensornoder under vatten. Prestanda för den algoritm som har utvecklats har utvärderats i några simulerade fall. Som framgår är det möjligt att med stor sannolikhet upptäcka relativt tysta ubåtar, med ett avstånd mellan noderna på några hundra meter. Rapporten avslutas med rekommendationer för fortsatt verksamhet inom området.
Abstract The aim with the project "distributed detection" is to enable surveillance of areas at sea, as well in harbour and in costal areas. The background is that the underwater activities are getting more and more silent and can vary from traditional submarines, to UUV:s and divers. The needs are also changing from stationary equipment to rapidly deployable. In the project a detection and tracking algorithm for distributed communicating sensors spread over the surveillance area, has been developed. In the report at hand, the concept with simple wirelessly communicating sensor nodes under water is presented. Performance for the algorithm, which has been developed, has been simulated for a few cases. As is clear, with a large probability it is possible to detect relatively quiet submarines, with a distance between nodes of a few hundred meters. The report is concluded with recommendations about future activities in the area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182