Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kalibrering av HPGe-detektor för in situ gammaspektrometri.

Kalibrering av HPGe-detektor för in situ gammaspektrometri. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Boson, Henrik Ramebäck, Torbjörn Nylén, Kenneth Lidström
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2914--SE)
Nyckelord Kalibrering, HPGe, gammaspektrometri, in situ, mätosäkerhet
Keywords Calibration, HPGe, gamma-ray spectrometry, in situ, measurement
Sammanfattning Rapporten beskriver kalibreringen av en av FM:s detektorer avsedd för mätningar av gammastrålande nuklider i fält. Gammaspektrometriska mätningar i fält är en viktig metod i händelse av ett nedfall eller annan utspridning av radionuklider. Det är en metod som möjliggör inte bara en identifiering av aktuella radionuklider, utan även kan ge svar på mängden. Dessutom kan denna metod leverera resultat direkt efter genomförd mätning. För att möjliggöra en uppskattning av aktivitetsnivåer krävs dock att detektorns effektivitet bestämts för den aktuella gammaenergin och för den rådande mätsituationen. Detta blir för gammaspektrometriska mätningar i fält en mer komplex uppgift än för mätningar på laboratorium, eftersom man inte på ett enkelt sätt kan använda kalibreringskällor med känd aktivitet för kalibreringen. Kalibreringen har därför genomförts i flera steg. Först bestäms detektorns effektivitet för infallande strålning för olika gammaenergier (122-1408 keV) och infallsvinklar (0-90 grader). Till dessa data anpassas sedan en funktion som beskriver detektorns effektivitet i det givna energi- och vinkelintervallet. Därefter beräknas den sammanlagda effektiviteten för mätningar i fält (benämnd absolut effektivitet), beroende på både detektoreffektivitet och geometrin hos mätuppställningen och källan. I detta arbete har två olika modeller använts för att beskriva källan, dels en s.k. beredskapsmodell där man antar att all aktivitet finns jämnt fördelad i ett 2 cm tjockt jordlager med densiteten 500 kg/m3, och dels en perfekt plan yta. När den absoluta effektivieteten är bestämd för ett antal gammaenergier och för de två modellerna kan dessa data läggas in i kalibreringsfiler till instrumentmjukvaran GammaVision. Detta möjliggör att operatören kan erhålla ett värde på markbeläggningen (i Bq/m2) direkt vid genomförd mätning, vilket kan vara av stor vikt i ett tidskritiskt läge efter en nukleär eller radiologisk händelse. Stor vikt har även lagts vid att skatta den sammanlagda mätosäkerheten för gammaspektrometriska mätningar i fält. Osäkerheten i en mätning är ett viktigt kvalitetsmått som anger resultatens användbarhet som beslutsunderlag.
Abstract This report describes the calibration of one of the Swedish Armed Forces' detectors for field measurements of gamma emitting radionuclides. Gamma spectrometry measurements on site, or in situ, is an important method in the event of fallout or other dispersion of radionuclides in the environment. It is a method that allows for, not only an identification of radionuclides, but also a determination of activity levels. In addition, in situ gamma spectrometry can, in contrast to various sampling procedures, deliver a result directly after a conducted measurement. In order to facilitate an estimation of activity levels, the detection efficiency must first be determined for the relevant photon energy and measurement situation. This will, for in situ measurements, be a more complex task than for laboratory measurements. This is due to the fact that one can not, as in calibrations for laboratory measurements, use sources of known activity. For this reason, the calibration is carried out in a sequence of different steps. First, the intrinsic detector efficiency is determined for a set of photon energies (122-1408 keV) and angles of incidence (0-90 degrees). To these data, a function is fitted that describes the intrinsic detector efficiency in the energy and angular intervals. Subsequently, the absolute detection efficiency for in situ measurements, which will depend on both detector efficiency, source geometry and measurement setup, is calculated. In this work, two different models have been used for description of the source: an emergency preparedness model, in which all activity is assumed to be homogeneously distributed in a 2 cm thick soil layer of density 500 kg/m3, and a perfect plane. When the absolute detection efficiency is determined for a number of photon energies, and for the two source models, these data can be entered into calibration files for the GammaVision software. This enables the operator to obtain an estimate of ground deposition activity levels (in Bq/m2) directly after performed measurements, which could be of great importance after a radiological or nuclear event. Great care has also been taken to estimate the combined measurement uncertainty of in situ gamma spectrometry measurements. The uncertainty is an important measure of the quality of the measurement and the merit of the results as basis for decision-making.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182