Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behovslanalys avseende Försvarsmaktens förbandsmålsättningsarbete

Behovslanalys avseende Försvarsmaktens förbandsmålsättningsarbete Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Eklöf, Niklas Hallberg, Joachim Hansson, Linda Sjödin, Magnus Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--2917--SE)
Nyckelord Förmågeutveckling, modellbaserad utveckling, MODAF, , målsättningsarbete, förbandsutveckling
Keywords Capability development, model-based development, MODAF, force, development
Sammanfattning Försvarsmakten planerar att införa modellbaserad förmågeutveckling (MbFU) med Ministry of Defence Architecture Framework, MODAFT som beskrivningsramverk. Ett led i denna utveckling är att förändra sättet med vilket målsättningsarbete (framtagning av förbands- och materielmålsättningar) utförs inom Försvarsmakten. FOI stödjer Försvarsmakten (FM) i införandet av MBFU genom projektet Stöd till modellbaserad förmågeutveckling. En del av detta projekt avser stöd till INSS J0 Uppföljning & Förmågeutvecklingsavdelningen inriktat mot att upprätta en behovsbild avseende FM:s målsättningsarbete. Behov har identifierats genom tillämpning av en metod för kvalitetsdriven kravhantering. Denna metod bygger på intervjuer med personer som är aktiva inom den verksamhet som är i fokus för analysen. Under arbetet har tio personer, framförallt på ledande befattningar, med koppling till Försvarsmaktens förbandsutvecklingsverksamhet intervjuats. Baserat på intervjuerna har sedan behov identifierats som sedermera har analyserats och kategoriserats. Från ett övergripande perspektiv framstår följande behov vara av stor betydelse för respondenterna: - Behov av förbättrad styrning och kontroll, exempelvis genom tydligare operativa ramvillkor - Behov av ökad spårbarhet, från statsmakten krav ner till krav på enskilda tekniska system - Behov av formaliserade relationer och beroenden mellan samtliga resurser som tillsammans bidrar till krävda förmågor - Behov av en tydligare process för målsättningsarbete, med tydlig rollbeskrivning och ansvarsfördelning - Behov av ett stärkt organisatoriskt minne och former för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan utvecklingsofficerare Den framtagna behovsbilden kan användas för att definiera krav på Försvarsmaktens arbete avseende målsättningar, för att därefter gå vidare och utforma systemkrav på tekniska stöd, krav på kompetens, krav på utbildningar mm. För detta krävs i nästa fas någon form av avdömning och prioritering av behoven. För vissa delområden kan även en fördjupad behovsanalys krävas för att erhålla en mer komplett kravbild.
Abstract The Swedish Armed Forces are planning to introduce model-based capability development, utilizing the Ministry of Defence Architecture Framework (MODAFT) as a common framework. One step in this evolution is changing the process and methodology by which the development of forces and materiel is carried out. FOI supports the Armed Forces in the introduction of model-based development through the project "Support for model-based capability development". Part of this project provides support for the Joint Strategy and Operations Staff, J0 Operational Requirements Division (INSS J0), oriented towards establishing detailed stakeholder needs concerning force development. Through the application of a method for quality-driven requirements management, these needs have been identified. The applied method is based on interviews with people who are active in the business that represents the focus of analysis. In the work, ten people related to the force development process of the Armed Forces have been interviewed. Based on the interviews concrete needs have then been analyzed and categorized. From a general perspective the following needs were of great importance for a majority of the respondents: - Need for improved control and directions, such as more concrete operational requirements - Need for greater traceability, from requirements on the top-level (government) down to requirements of individual technical systems - Need for formalized relationships and dependencies between all resources that together contribute to required capabilities - Need for a more formalised process for force development, with clear role descriptions and responsibilities - Need for improved organisational memory in the Armed Forces and more elaborate ways of exchanging experiences and knowledge between officers involved in the development process The identified needs can be used as a basis for defining requirements on the development process, in terms of requirements on technical support, skills, training and education, etc. However, this requires some form of assessment and prioritization of identified needs. For some areas, an in-depth analysis may be required in order to develop a more complete view of requirements

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182