Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellbaserad förmågeutveckling - Utvärdering av införande.

Modellbaserad förmågeutveckling - Utvärdering av införande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sara Bandstein, Christian Carling, Fredrik Lindgren, Petter Wulff
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--2925--SE)
Nyckelord utvärdering, modellbaserad, förmågeutveckling, MODAF, BG 2011, , FMLS TS
Keywords model based, capability, development, MODAF, evaluation
Sammanfattning FOI har på uppdrag av Försvarsmakten utvärderat införandet av modellbaserad förmågeutveckling som påbörjats under 2009. Uppdraget syftar till att ge underlag för beslut om det fortsatta införandet. Målsättning för MBFU Utvärderingen visar att det idag saknas tydliga mål för införandearbetet på längre sikt. Utan ett tydligt mål blir det svårt att identifiera aktiviteter som krävs för att uppnå målet och risken finns att man genomför aktiviteter som i slutändan inte leder åt rätt håll. Vår mening är att frånvaron av ett enskilt, tydligt mål pekar på ett övergripande problem för införandet av MBFU. Relaterat till detta finns heller ingen övergripande plan för införandet. Erfarenheter från pilotprojekten I FMV:s övergripande erfarenhetsrapport sägs att "den sammanfattande erfarenheten är att ett modellbaserat arbetssätt i enlighet med MODAF är effektivt". Vi är mer försiktiga och menar att man inte bör dra en så långtgående slutsats, baserat på det begränsade underlag som pilotprojekten utgör. Därmed bör man också vara försiktig när man fattar beslut om hur det fortsatta arbetet bör inriktas. Arbetssättet i pilotprojekten Vår slutsats är att pilotprojekt är en lämplig metod för att öva och skapa erfarenheter om hur ett praktiskt arbetssätt för MBFU bör utformas, men att detta i fortsättningen bör görs på ett mer systematiskt sätt. Man har fått en hel del erfarenheter ändå, men det är svårt att veta om man riktat arbetet mot att pröva de mest kritiska arbetsmomenten. Koppling mellan pilotprojekt och övrig verksamhet Under 2009 har pilotprojekten arbetat relativt isolerade från övrig FM-verksamhet, på så vis att ingen annan har varit starkt beroende av resultaten. Detta är säkerligen en riktig bedömning i ett tidigt skede, för att inte äventyra andra uppdrag. Så småningom måste man stegvis knyta pilotprojekten starkare till annan verksamhet. Endast på så sätt lär man sig hur nuvarande arbetssätt måste utvecklas för att fungera i praktiken.
Abstract FOI has on an assignment from the Swedish Armed Forces Headquarters evaluated the implementation of Model-based Capability Development within the Armed Forces, during its initial phase in 2009. The purpose of the task is to provide background material in support of coming decisions on continued implementation Goal for Model-based Capability development The evaluation shows that there is today no single, clearly formulated goal for the implementation of model-based capability development. Without such a goal it is hard to identify what activities are required to reach the goal and there is a risk that activities that ultimately does not lead towards the goal are carried out. In our view, the lack of such a clearly formulated goal constitutes a fundamental problem for the continued implementation. Related to this, no overall plan for the implementation exists. Experience from the pilot projects The report from the Swedish Defence Material Administration on experiences gained from the pilot projects states that "the overall experience is that a model based approach according to MODAF is effective". In our opinion, there is no ground to draw this strong conclusion, based on the limited evidence gained from the pilot projects. Methodology in the pilot projects Our conclusion is that pilot projects is a useful way to test and gain experience on how to work in practice with model based capability development, but that the continued work should be more systematic, to assure that critical experiences are gained Connection between pilot projects and other activities During 2009, the pilot projects have worked in relative isolation, in so far as no one else has been critically dependent on their output. This is certainly a wise decision in this early phase, not endangering other activities, should the pilot project fail to deliver. In the next phase, pilot projects must be more closely connected to other activities. Only in this way can you learn how model based capability development can be put to effective use in practice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182