Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of simulator training - motivating factors.

Effects of simulator training - motivating factors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Staffan Nählinder, Per-Anders Oskarsson, Björn Lindahl, Johan Hedström, Peter Berggren
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2926--SE)
Nyckelord Simulatorträning, transfer, av, träning, fidelity, motivation
Keywords Simulator, training, transfer, of, training, fidelity, motivation
Sammanfattning Försvarsmakten använder en stor mängt av olika simulatorer för utbildning, träning och utvärdering. För att öka träningseffektiviteten borde erfarenheter från datorspel kunna användas. Projektets målsättning är därför att skapa och bidra med kunskap avseende hur erfarenheter från dataspel kan användas för ökad träningseffekt vid simulatorträning. Först ges en teoretisk bakgrund, där olika synpunkter på simulator träning diskuteras. Exempelvis transfer of training, feedback och fidelity. Detta följs av en redogörelse av de aktiviteter som projektet har genomfört under året. Flera studier avseende simulatorträning har genomförts: Stridsvagn 122 simulator, Stridsfordon 90 simulator, Aktiv sonar simulator, Flightbook - flygsimulator, ACES - flygsimulator och MCM Wargaming - en stabsövning avseende ledning av ett internationellt minröjningsuppdrag. En studie avseende motiverande faktorer vid datorspel har också genomförts. Erfarenheter från två konferenser redovisas. Visa aktiviteter har, eller kommer att, presenteras separat. I dessa fall ges en kortare sammanfattning och referens till den separata publikationen. Resultaten tyder på positiva träningseffekter vid simulatorträning. I två av studierna skattade deltagarna simulatorträningens effekt på deras prestation i verkligheten och på inlärning högre än vad de skattade hur väl simulatorn efterliknade det verkliga systemet (dvs. fidelity). Detta tyder på att hög fidelity inte är nödvändigt för positiva träningseffekter. Deltagarna i simulatorstudierna hade överlag en mycket positiv inställning till simulatorträning. Flera ansåg att simulatorträningen var både motiverande och rolig. I två av studierna önskade sig deltagarna något mer simulatorträning än vad de fick.
Abstract The Swedish Armed Forces are using a large amount of different types of simulators for education, training and evaluation. To enhance training effectiveness, experiences from the gaming industry may be used. Thus, the aim of this project is to create and provide knowledge about how experiences from computer gaming can be used to enhance simulator training effectiveness. Initially, a theoretical background is given, where different aspects of simulator training are discussed. For example, transfer of training, feedback and fidelity. This is followed by an account of the project activities performed during the year. Several studies of simulator training have been performed: tank 122 simulator, CV90 combat vehicle simulator, active sonar simulator, Fligthbook - flight simulator, ACES - flight simulator, and MCM Wargaming - a staff exercise of command and control of an international naval mine countermeasures mission. A study of motivating factors for computer gaming has also been performed. Experiences from two conferences are also given. Some of the activities have been, or will be, reported separately. In those cases, a brief overview and a reference to the separate publication is given. The results indicate positive transfer of training. In addition, in two of the studies, the ratings of the effect of the training on real world performance and learning were higher than the ratings of the simulators' correspondence with reality. This implies that fidelity is not necessary for positive transfer of training. The participants in the studies of simulator training generally had a very positive view towards simulator training. Many found the simulator training as both motivating and fun. In two of the studies, the participants wished somewhat more training in the simulators than they were provided.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182