Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie - Modellbaserad förmågeutveckling relativt FoT och FM studieverksamhet.

Förstudie - Modellbaserad förmågeutveckling relativt FoT och FM studieverksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pär-Anders Albinsson, Joachim Hansson, Linda Sjödin, Anna Sparf, Magnus Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--2931--SE)
Nyckelord MODAF™, modellbaserad förmågeutveckling, Enterprise Architecture, , verksamhetsövergripande arkitekturer, Systems Engineering, Process, FoT, Studier
Keywords MODAF™, model-based capability development, Enterprise Architecture, , Systems Engineering, Process, Research and Technology, Studies
Sammanfattning FOI har i projektet "Förstudie - modellbaserad förmågeutveckling relativt FoT och FM studieverksamhet", på uppdrag av HKV LEDS UTV FoU, genomfört en förstudie avseende modellbaserad förmågeutveckling relativt FoT- och studieverksamheten. Syftet med förstudien är att undersöka hur FoT- och studieverksamheten ska anpassa processer och metoder för att på ett effektivt sätt kunna bidra till utvecklingen av insatsorganisationen enligt avsikten med modellbaserad förmågeutveckling. Ett antal områden som av förstudien anses viktiga avseende modellbaseradförmågeutveckling beskrivs; bland annat verksamhetsövergripande arkitekturer (eng: enterprise architecture), systems engineering och processbaserad verksamhetsutveckling som alla syftar till att öka tydligheten och att ge så braförutsättningarna som möjligt för beslutsfattare att ta "rätt" beslut. Den verksamhet som genomförts inom ramen för denna förstudie har omfattat analys av de dokument som idag hanteras inom processerna för FoT och studier, intervjuermed företrädare för FoT och studier, ett seminarium, analys av MODAFT avseende tillämplighet för FoT och studier samt utvecklande av ett exempel på arkitektur. Två olika typer av modeller har identifierats av förstudien som intressanta att utveckla för FoT och studier; 1) strategi- och verksamhetsmodeller som syftar till att skapa en förståelse för i vilket syfte verksamheten bedrivs samt hur verksamheten ser ut, samt 2) produkt- och produktionsmodeller som syftar till att ge möjlighet att se hur projekt fortskrider. Möjligheterna att beskriva FoT- och studieverksamheten modellbaserat enligt MODAFT bedöms av förstudien vara goda. Förstudien har utarbetat ett förslag på stegvis införande av modellbaserad förmågeutveckling under tidsperioden 2010-2012 inom ramen för FoT- och studieverksamheten. Under 2010 bedöms det vara lämpligt att framförallt börja beskriva projekten och studierna samt göra en beskrivning av visioner och mål för Försvarsmaktens FoT och studier på en verksamhetsövergripande nivå enligt MODAFT v1.2. Under 2011-2012 bör visioner och mål utvecklas för de enskilda FoT-områdena tillsammans med behov av tjänster inom FoT och studier. Under 2012 bör även forskningsutövarna (framförallt stödmyndigheter) beskriva sina forskargrupper modellbaserat. Förstudien ser inget behov av att i dagsläget ändra nuvarande organisation eller rådande processer för FoT- och studieverksamheten, däremot bör en tydlig processoch organisationsbeskrivning tas fram med definierade roller med tillhörande ansvar.
Abstract The project "Prefeasibility study - Model-based capability development for Research and Development and studies in the Swedish Armed Forces", on commission of Supreme Commander's Staff R&D department, performed a prefeasibility study regarding model-based capability development (MbFU) for Research & Technology (R&T) and Studies. The purpose of the prefeasibility study was to investigate the need for adaptation of current processes and methods for R&T and Studies to enable the development of the armed forces according to the intention of MbFU. A number of important areas for MbFU have been described, including enterprise architecture, systems engineering and process-based business development. All these areas aim for clarity and to facilitate for decision-makers to make the "right" decisions. The work performed comprised: Analysis of documentation within the processes for R&T and Studies; interviews of exponents to R&T and Studies; a seminar; analysis of MODAFT v1.2 in regards to applicability to R&T and Studies; and development of an example architecture. Two types of models of interest to R&T and Studies have been identified by the prefeasibility study; strategy and business models and product and production models. The study concludes that describing R&T and Studies according to MODAFT v1.2 is clearly feasible. A stepwise introduction is proposed for the MbFU during 2010-2012 concerning R&T and Studies. The first year is considered suitable for starting describing projects, visions and goals for R&T and Studies according to MODAFT v1.2 on an enterprise level. During 2011-2012 the visions, goals and services should be more explicitly developed for the different R&T areas. During 2012 the researchers (especially from the supporting agencies) should be able to create model-based descriptions of research groups. This prefeasibility study does not suggest changing current organisation or processes for R&T and Studies. However, a clear description of the organisation and processes needs to be developed and roles with clear responsibilities need to be defined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182