Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät, del 2 - Scenariobaserade designförslag.

Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät, del 2 - Scenariobaserade designförslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Hansson, Erika Johansson, Jan Nilsson, Ulf Sterner, Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--2933--SE)
Nyckelord distribuerade, databaser, databasstrukturer, dataspridning, trådlösa
Keywords distributed, database, database, structure, data, dissemination, wireless
Sammanfattning Många av de tjänster som är väsentliga i ett taktiskt mobilt nät kan dra fördel av en distribuerad databasstruktur som effektivt tillgängliggör data. Genom införandet av en sådan struktur kommer kommunikationsresurserna att kunna utnyttjas effektivare och fler användare kommer att få sitt informationsbehov tillgodosett. Vi beskriver här tre tjänster som kan dra nytta av en distribuerad databas; en stridsledningstjänst, en soldatstatustjänst och en videodistributionstjänst. I rapporten presenteras även två möjliga databasdesigner. En baserad på mellanlagring av tidigare efterfrågad data och en baserad på att data aktivt sprids till noder där den ofta är efterfrågad. Vi beskriver även två referensmetoder, en som bygger på att data alltid hämtas hos producenten och en som bygger på att all data sprids till alla. En övergripande teoretisk analys av de beskrivna metodernas lämplighet för de utvalda tjänsterna visar att det är svår att finna en databaslösning som lämpar sig för alla tjänsterna. En lämplig designfilosofi är därför att använda en hybridalgoritm som utnyttjar olika metoder för olika tjänster.
Abstract Many of the services presumed to be vital in a mobile, tactical network can take advantage of a distributed database system with effective data dissemination. The use of a database system will improve the utilization of the communications resources and enable meeting more users' information demands. We will here describe three services that would benefit from a distributed database system; a command and control service, a service for soldier status information, and a service for video distribution. In this report we present two possible solutions for distributed databases in mobile, wireless ad-hoc networks. One design utilizes caching of requested data along the transmission path and the other pre-emptively disseminates data to the units where it's in highest demand. Furthermore, we describe two reference designs; one where no data is transmitted unless a specific request from a unit has occurred and one with total data dissemination, i.e. all data is relayed to all units. Through analyzing these designs for the chosen services, we determine that it is difficult to find a distributed database design that is suitable for all services. The use of a hybrid solution that uses different designs for different services hence appears to be best choice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182