Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hundens doftbild vid explosivämnessökning. Slutrapport.

Hundens doftbild vid explosivämnessökning. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mona Brantlind, Siw Rüdén, Anni Båth, Annika Danielson, Helén Petersson, Rose-Marie Karlsson
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-09-17
Rapportnummer: (FOI-R--2936--SE)
Nyckelord explosivämnen, minhundar, renad TNT, analyser, doftbild, nya träningsmetoder
Keywords Explosives, mine dog, pure TNT, analysis, odour, new training methods
Sammanfattning Projektet startades för att undersöka möjligheten att effektivisera träningen av minhundar och öka deras träffsäkerhet. Det vanligaste explosivämnet i minor och vid träning är military grade TNT1 (MTG TNT). Den innehåller ca 1 % föroreningar från tillverkningsprocessen. Föroreningarna har högre ångtryck än TNT och dominerar doftbilden i luftfasen. En hund som tränats på MTG TNT kan välja att leta efter föroreningarna. Det ger en osäkerhet då de varierar mellan tillverkare och gradvis dunstar bort, vilket förändrar doftbilden över tid. I projektet undersöktes om två hundar tränade på renad TNT2 kunde detektera MTG TNT. Ytterligare en frågeställning var om dessa hundar visade intresse för minor. Erfarenhetsmässigt vet vi att hundar som tränats i Sverige har svårt att detektera minor i Bosnien. Förklaringen kan vara att utländska minor har en annan doftbild, på grund av att föroreningarna i MTG TNT varierar beroende på tillverkningsmetod. Jordtypen och klimatet påverkar också doftbilden. Den minsta gemensamma nämnaren i MTG TNT är 2,4,6-TNT, som utgör den farliga, explosiva delen. Den finns alltid närvarande i en TNT baserad mina. Renad TNT föreligger i form av kristaller och träningen skedde i huvudsak med en vattenlösning av dessa TNT-kristaller. Idén att använda en vattenlösning kom från OSP-projektet, finansierat av GICHD. Fördelarna med vattenlösningen var att träning kunde ske utomhus i lanes3, var som helst utan att marken bereddes långt i förväg. Ingen bevakning av övningsområdet krävdes. Projekthundarna lärde in sökmönster, markering och diskriminering vid sök i karusell med hjälp av en kong4 och därefter ute i lanes. När hundarna kunde detta fick de lära sig att markera för renad TNT. Träningen gjordes på samma sätt som för kong i lane och i karusell. Tester genomfördes där de två hundarna sökte över MTG TNT i vattenlösning samt över nedgrävda minor. Den ena hunden visade intresse för både MTG TNT och minor, den andra hunden visade intresse för MTG TNT utan synbar förhöjning av intresset i söket över minor. Ett liknande test utfördes i karusellen på sand kontaminerad med TNT, MTG TNT samt minskal. Båda hundarna markerade för samtliga målsubstanser vilket borde betyda att de kände igen doften av ren TNT i den nya doftbilden. Projektet avslutades med att hundarna åkte ner till Norwegian Peoples Aid Global Training Center (NPA) utanför Sarajevo i Bosnien för att söka på deras träningsfält. Båda hundarna visade förhöjt intresse, eller markerade för MTG TNT vattenlösning och nedgrävda minor. --------------------------------------- 1 TNT är detsamma som trotyl och "military grade TNT" som träningsämne kallas även för TNT kuts. I denna rapport förekommer förkortningen MTG TNT, vilket är en förkortning av Military Grade TNT 2 Med renad TNT avses 2,4,6- TNT renad till 99,99%. 3 Lane är i detta fall en 40 cm bred bit mark av olika längd, som avgränsas med träribbor. 4 En kong är en röd hundleksak i gummi som använ
Abstract The purpose of the project was to investigate the possibilities to increase the efficiency of mine detection dog5 training and the quality of MDDs. The most common explosive in mines and in MDD training is military grade TNT6 (MTG TNT). It contains 1 % of impurities from the manufacturing process. These impurities have a higher vapor pressure than TNT and therefore dominate the gas phase. A MDD trained on MTG TNT might chose to look for the impurities. It is a source of uncertainty since the impurities differ between manufacturers and also evaporates gradually, changing the odor signature over time. The project goal is to investigate if dogs trained on pure TNT7 are able to detect MTG TNT. Another task is to see if these dogs show an interest in landmines. Dogs trained in Sweden have major difficulties to find landmines in Bosnia. Different types of mines contain different type of impurities. The soil and climate also affects the odor signature. If the project is a success it would open the possibilities to make the training more efficient. It would also be known that the dog searched for the TNT instead of the impurities. A target liquid with TNT solved in water was used for the training of the dogs, the concept copied from the OSP project8. This means that it is possible to train nearly everywhere, since you don't have to fence the field nor having the need for letting the target liquid settle in the ground for a certain time period before you can train the dog on it. To teach the dogs the search pattern, marking and discrimination at the carousel and in lane search, a kong9 was used to start with. When the dog could find the kong it was trained to find the pure TNT. The training followed the same pattern as for the kong. A test was performed to see if the dogs showed an interest for water solution with MTG TNT and mines in a lane. One of the dogs showed an interest for both water solutions with MTG TNT and mines and the other showed an interest for the water solution but not for the mines. A similar test was performed using the carousel with sand contaminated with TNT, with MTG TNT and with mine shell. Both dogs marked for all the targets. These results show that dogs trained on purified TNT can recognise the smell of TNT in a new odour signature. The project ended by sending the dogs to Norwegian Peoples Aid Global Training Center (NPA) in Bosnia to search for mines on their training field. Both dogs marked or showed interest in mines and water solution of MTG TNT. ------------------------------------------------------- 5 Mine detection dog will also be referred to in the text as a MDD 6 Military grade TNT (trinitrotoluene) will in this report also be referred to as MTG TNT 7 Pure TNT is referring to 2,4,6- TNT of 99,99% purity 8 The OSP (Odour Signature Project) is sponsored by GICHD 9 A kong is a red rubber toy that is commonly being used as a reward and motivation for the dog

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182