Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reflection properties of building wall materials and wall-like surfaces.

Reflection properties of building wall materials and wall-like surfaces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna Jänis
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--2941--SE)
Nyckelord reflektion, transmission, byggmaterial, fasadlika, ytor, fukthalt, radarmätningar, se-runt-hörn
Keywords reflection, transmission, building, materials, building, wall-like, surfaces, moisture, content, radar, measurements, see-around-corner
Sammanfattning Denna slutrapport summerar resultaten av den materialkarakterisering som genomförts inom projektet "Radar för detektion av mänsklig aktivitet runt hörn". Detta strategiska forskningsprojekt har pågått under tre år med start år 2007. Projektet undersöker om det är möjligt att använda radarvågornas avböjning (diffraktion) runt hörn och/eller deras reflektion i motstående husväggar och fasader för att detektera rörliga objekt utanför siktlinjen. Syftet med materialkarakteriseringen var att göra en mer exakt uppskattning angående användning av väggreflekterade vågor för måldetektion. Med det syftet utfördes tre olika typer av mätningar i labbmiljö. Den första delen av mätningarna ägnades åt att bestämma reflektionsegenskaper hos vanliga byggmaterial. De olika materialkategorierna var tegel, lera (typ LECA), sten, trä och betong. Reflektionen mättes som funktion av frekvens, infallsvinkel och två ortogonala polarisationer. Tydliga interferensmönster som funktion av frekvens observerades hos homogena materialprover. För ickehomogena material eller material med ojämna ytor var interferensmönstren störda. Den andra delen av arbetet ägnades åt att undersöka hur olika ytskrovligheter påverkar reflektionsegenskaperna. Här utfördes reflektionsmätningar för fem fasadlika ytor med olika typer av skrovlighet. För att kunna studera enbart reflektionen belades ytorna med elektriskt ledande silverfärg. Även här uppmättes reflektionen som funktion av polarisation, frekvens och infallsvinkel. Resultaten visar att reflektionen koncentreras till spekulär riktning då ytskrovligheten är liten jämfört med våglängden. Val av polarisation kan bli betydelsefullt om ytstrukturen innehåller tydliga företrädesriktningar. Vid de "se-runt-hörn" mätningar som genomfördes för att testa konceptet användes väggar uppbyggda av lättbetongblock. Den sista delen av arbetet ägnades därför åt att fastställa reflektions-/transmissions-egenskaperna hos denna lättbetong. Eftersom mätningarna genomfördes i utomhus-miljö var det viktigt att undersöka hur reflektions-/transmissionsegenskaperna för lättbetong påverkades av fuktighetsgraden. Slutsatsen är att denna påverkan är väsentlig. Det observerades också att lättbetong har lätt att absorbera fukt. Utomhus är fuktighetsgraden för lättbetong hög vilket resulterar i hög reflektion.
Abstract This final report summarizes the results of the material characterization which has been made in the project "Radar for detection of human activity around corners". This strategic research project has been going on for three years with start year 2007. The project investigates if it is possible to use the bending (diffraction) of radar waves around corners and/or their reflection in opposite house walls and façades to detect moving objects off the line of sight. The purpose of the material characterization was to make a more precise estimation about using wall-reflected waves for target detection. For that reason three different types of laboratory measurements have been carried out. The first part of the measurements was devoted to determining the reflection properties of common urban building wall materials. The different material categories were brick, clay (type LECA), stone, wood and concrete. The reflection was measured as a function of frequency, angle of incidence, and two orthogonal polarizations. Clear interference patterns as a function of frequency were observed for homogeneous material samples. For inhomogeneous materials or for materials with rough surfaces the interference patterns were perturbed. The second part of the work was devoted to investigating how different types of surface roughness influence the reflection properties. In this case reflection measurements have been made of five building wall-like surfaces with different types of roughness. In order to study only the reflection, the transmission was eliminated by coating the surfaces with conductive silver paint. Also here the reflection was measured as a function of polarization, frequency, and angle of incidence. The results show that the reflection is concentrated to the specular direction when the roughness is small compared to the wavelength. The choice of polarization may become significant if the surface structure contains clear preference directions. In the "around corner" radar measurements that were carried out with the purpose to test the concept walls of porous concrete blocks were used. Thus, the last part of the work was devoted to determining the reflection/transmission properties of this porous concrete. Since the measurements were performed in an outdoor situation it was important to examine how the reflection/transmission properties of the porous concrete were influenced by the moisture content. The conclusion was that this influence is considerable. Also, it was observed that the porous concrete easily absorbs moisture. Outdoors, the moisture content of porous concrete will be high which results in high reflection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182