Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för utveckling av målschabloner i AVAL till simuleringsprogrammet BT46. Jämförelse av målschabloner från PTM respektive AVAL.

Metodik för utveckling av målschabloner i AVAL till simuleringsprogrammet BT46. Jämförelse av målschabloner från PTM respektive AVAL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sofia Hedenstierna, Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-02-24
Rapportnummer: (FOI-R--2947--SE)
Nyckelord sårbarhet, verkan, BT46, utbildningssystem, pansarterrängbil 203, patgb 203, ammunition, AVAL, PTM
Keywords vulnerability, weapons effects, BT46, training system, Pansarterrängbil 203, patgb 203, ammunition, AVAL, PTM
Sammanfattning Syftet med denna studie var att utvärdera hur sårbarhetsprogrammet AVAL kan användas som verktyg för att ta fram målschabloner till utbildningssystemet BT46. Studien inkluderade även en jämförelse av AVAL:s resultat för Pansarterrängbil 203 med den befintliga schablonen. De målschabloner som används idag är framtagna i programmet PTM. Målet är uppdelat i zoner och utslagssannolikheten vid träff i en zon är skattad genom antagande av plåttjocklek och placering av vitala delar. Resultaten från AVAL:s sårbarhetsanalyser antogs kunna ge mer detaljerade och realistiska utslagsvärden än de befintliga schablonerna. Denna studie jämförde AVAL och PTM som verktyg för att skapa målschabloner till BT46 genom att räkna om AVAL:s detaljerade resultat till medelvärden över de områden som motsvarar zonerna i BT46 systemet. Resultaten visade att AVAL och PTM skiljer sig åt i beräknad utslagssannolikhet för de flesta ammunitionssorter. Generellt ligger utslagsvärdena i PTM mycket högre än de framtagna i AVAL. Troligen pga. att ett genomslag av yttre pansar i AVAL inte automatiskt ger utslagning utan det krävs att projektilen eller sekundärsplitter träffar en vitaldel.
Abstract The aim of this study was to develop a method including the vulnerability analysis program AVAL to create target descriptions for the training system BT46. The study also included an evaluation of the existing target vulnerability description of "Pansarterrängbil 203" compared to the one developed in AVAL. Target vulnerability descriptions used in BT46 today are developed using the software PTM. The target is divided into areas where the vulnerability probability is computed from the assumed protective armour thickness and the location of vital parts in the area. The vulnerability data from AVAL simulations were believed to be more detailed and correct descriptions of the target vulnerability than those used today. This study compared the AVAL and PTM vulnerability descriptions by recalculating the detailed values from AVAL to mean values covering the areas defined in the BT46 system. The results showed that AVAL and PTM give very different vulnerability values for all of the ammunitions included in the study. Generally, the PTM values were higher than those calculated by AVAL. This was probably due to that PTM considers a perforating penetrator as a kill whereas in AVAL it counts as a kill only if a vital part is hit.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182