Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2009 för FoT-området Modellering och simulering.

Årsrapport 2009 för FoT-området Modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Farshad Moradi
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--2952--SE)
Nyckelord M&S, CGF, VV&A, modellering, simulering, omvärldsmodellering, modellering av mänskligt beteende, datorgenererade styrkor, validering, verifiering, nätverksbaserad M&S, beslutsstöd, dataspel, konceptuell modellering, EBAO, realtidssimulering
Keywords M&S, CGF, VV&A, modelling, simulation, environment modelling, human behaviour modelling, computer generated forces, validation, verification, network-based M&S, decision support, computer games, conceptual modelling, real-time simulations, EBAO
Sammanfattning Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2009. I rapporten redovisas över-siktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Forskningen inom M&S-området syftar till att utveckla och utvärdera Försvarsmakts-gemensamma lösningar inom M&S, såsom metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och internationella samarbeten) då det efterfrågas. Denna forskning har fått en tydligare fokus mot områ-den träning och utbildning, planering, beslutsstöd, ledningssystem samt CD&E. Fram-tagna FoT-resultat inom området stödjer dessutom verksamheten inom andra FoT-områden. Viktigt för forskningsverksamheten är att följa utvecklingen inom M&S genom att studera vissa större aktörer inom området, etablera kontakter och utveckla samarbeten såväl internationellt som nationellt. För att vara en attraktiv partner bör dock verksam-heten vara på framkanten och bidra till områdets utveckling inom valda delar. Under året har internationella samarbeten ökat och insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2009 within the Swedish De-fence Research Agency in the domain of Modelling and Simulation. It presents an overview of the research domain and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities carried out in each project are described. FOI research within M&S is aimed at supporting the Swedish Armed Forces by devel-oping and assessing technologies, methodologies and tools to be used in a range of modelling and simulation applications, as well as providing direct support to various parts of the Armed Forces (eg, expert support, studies and international collaborations) when prompted.. The research is however more directed towards areas of education and training, decision support, command and control systems and CD&E. Developed R&T results in the M&S-area also support the activities in other R&T areas. A key factor in successful research is to monitor developments in the area, establish contacts and develop partnerships both internationally and nationally. To be an attrac-tive partner, however, the research needs to be on the edge and contribute to the devel-opment of the area in selected topics. During this year, the number of international collaborations has increased and efforts have been made to improve M&S skills both generally and within specific areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182