Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Peace-Building after Post-Modern Conflicts - The UN Integrated Mission (UNAMSIL) in Sierra Leone.

Peace-Building after Post-Modern Conflicts - The UN Integrated Mission (UNAMSIL) in Sierra Leone. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Adolfo Eldridge
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-02-10
Rapportnummer: (FOI-R--2959--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, fredsbevarande insatser, FN, UNAMSIL, Sierra Leone
Keywords Civil-Military Cooperation, Peace Support Cooperations, UN
Sammanfattning Slutet på det kalla kriget tycks ha lett till nya former av väpnade konflikter som är mindre stat kontra stat krig utan mer av interna krig och konflikter, eller vad några författare refererar till som "nya" eller "postmoderna" krig. Förändringen i typen av konflikter har gjort det nödvändigt att hitta nya sätt att ta itu med frågeställningar och utmaningar som denna typ av krig och konflikter medför. FN:s generalsekreterare Boutros-Ghalis rapport från 1992, Agenda för fred, införde begreppet fredsbyggande som ett sätt för Förenta Nationerna (FN) för att förbättra sin förmåga att lösa konflikter. Brahimirapporten 2000, följde med begreppet integrerade operationer och rekommenderade att FN:s fredsbevarande insatser inriktas på samordning och samstämmighet mellan de militära och civila/humanitära organisationerna för att få en större inverkan på fredsprocessen och effektivare användning av resurserna. Dagens fredsoperationer har tenderat att bestå av både - fredsskapande och integrerade insatser - och FN:s uppdrag i Sierra Leone (UNAMSIL) var ett sådant uppdrag. Detta dokument ger en översikt och en analys över några av framgångarna och utmaningarna i den integrerade civil-militära operationen - UNAMSIL - och hur dessa insatser bidrog till fredsbyggandeprocessen i Sierra Leone under åren 1999 - 2002. Rapporten fokuserar på hur den integrerade operationen brottats med att skapa säkerhet genom fredsbevarande insatser och samtidigt påbörja långsiktiga fredsbyggandeprocesser. I slutet av rapporten ges rekommendationer som syftar till att stödja konceptutveckling inom detta område. Rapporten har skrivits inom ramen för FOI projektet "Ledning i multifunktionella insatser", som finansieras genom Försvarsmaktens FoU-program.
Abstract The end of the Cold War appears to have ushered in forms of armed conflict that are less state versus state wars and more internal wars and conflicts, or what some writers refer to as "new", "post-modern" or "residue" warfare. The change in contemporary warfare has made it necessary to find new ways to deal with the new issues qand challenges that these types of warfare produce. UN Secretary General Boutros-Ghalis´1992 report, Agenda for Peace, introduced the concept of peace-building as a way for the United Nations (UN) to improve on its capacity in conflict prevention. The Brahimi Report of 2000, followed with the concept of integrated missions and recommended that UN peace missions focus on coordination and coherence between the military and civilian/humanitarian organisations in order to have a greater impact on the peace process as well as having clarity and the effective use of resources. Today´s peace operations have tended to comprise of both - peace -building and integrated mission - and the United Nations Mission in Sierra leone (UNAMSIL) was one such mission. This study provides an overview and analysis of the peace-building activities carried out through Integrated Mission, UNAMSIL, and how these activities contributed to the peace-buildning process within Sierra Leone, between 1999 and 2002. It looks at how the Integrated Mission grappled with providing security and peacekeeping, while simultaneously embarking on long-term peace-building activities. The publication was written to support the FOI research project "Command and Control in Multifunctional Environments", which is funded by the R&D programme of the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182