Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2009.

FOI Miljöredovisning 2009. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Sjöström, Christina Andersson, Lars-Göran Heimdal, Jan Johansson, Rose-Marie Karlsson, Ingvar Nedgård, Jerker Thorpsten, Petter Wulff
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-05-20
Rapportnummer: (FOI-R--2963--SE)
Nyckelord miljöledningssystem, , miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords Environmental management systems, , environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning Under 2009 har FOIs elförbrukning minskat från ca 11 300 MWh 2008 till ca 11 100 MWh 2009. Även elförbrukningen per anställd har minskat något. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor uppgick 2009 till motsvarande ca 2 300 ton CO2 eller 2,4 ton per anställd (2,7 per årsarbetskraft), vilket är en minskningjämfört med 2008. För de betydande miljöaspekterna har totalt 14 delmål satts av avdelningarna. Av dessa har åtta uppfyllts helt eller till mer än hälften. Tre av målen har redovisats i form av nyckeltal. En intern miljörevision har genomförts vid av FOIs gemensamma reprofunktion i Kista. Slutsatsen är att reprogruppen arbetar engagerat och aktivt med miljöfrågor kopplade till den egna verksamheten. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2009 till 1,2 Mkr. Av denna summa var 0,3 Mkr externa kostnaderförenade med tillståndsprövning enligt Miljöbalken för anläggningen i Grindsjön. FOI påverkar antagligen miljön mer - och i positiv riktning - genom den miljöforskning som bedrivs. Den är till lika delar utförd för försvarssektorn och civila uppdragsgivare. Under år 2009 har således 16 miljöprojekt på totalt 11 Mkr genomförts för försvarssektorn, medan den civila miljöforskningen omfattade totalt 9 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljöforskning för 20 Mkr.
Abstract In 2009, the FOI overall energy consumption, ranging from approximately 11 300 MWh in 2008 to approximately 11 100 MWh in 2009, has decreased. The energy consumption per employee has also decreased somewhat. The total amount of carbon dioxide emissions from energy consumption and business travelling in 2009 amounted to an equivalent of approximately 2 300 tons of CO2 or 2,4 tons per employee, which is a decrease compared to the figures in 2008. As regards the significant environmental aspects, a total of 14 partial goals have been set by the divisions. Out of these, eight have been met, fully or more than 50 %. Three of them have been presented in the form of ratios.. An internal environmental audit has been conducted at FOI´s common reproduction function in Kista. The conclusion is that the reproduction staff is enthusiastically and actively working with environmental issues linked to their own activities. The total costs of the environmental work at FOI amounted toSEK 1,2 million. Out of this sum, SEK 0,3 million was external costs associated with the authorization according to the Environmental Code for the establishment in Grindsjön. FOI would probably more significantly and positively influence the environmental work through the environmental research performed. This research is equally directed at the defence as well as at civilian clients. thus, in 2009, 16 environmental projects at a total of SEK 11 million, were conducted for the defence, while the civilian environmental research comprised a total of SEK 9 million. In all, FOI has carried out research for SEK 20 million.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182