Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatic RCS measurement on rough metallic background surface.

Bistatic RCS measurement on rough metallic background surface. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Rahm, Erik Zdansky, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--2964--SE)
Nyckelord radar, bistatisk, reflektivitet, RCS, radarmålarea, radarkalibrering, Gaussyta, X-band, Lilla Gåra
Keywords radar, bistatic, reflectivity, RCS, X-band, radar calibration, Gauss surface, Lilla Gåra
Sammanfattning Denna rapport redovisar en delinsats i ett svensk-franskt samarbete rörande mål och bakgrundssignaturer. Syftet är att rapportera till våra samarbetspartners och att dokumentera metoder, resultat och slutsatser. Bistatiska mätningar på en skrovlig metallisk referensyta utfördes i september 2009 på FOIs utomhusmätplats "Lilla Gåra". Mätningarna var en fortsättning (täcker större vinkel område) av det arbete som rapporterades i juni 2009. Den bistatiska reflektiviteten för en metalliskt ledande yta med Gaussisk höjdfördelning, H=0,0072 m och en korrelationslängd L=0,0191 m har mätts för en serie av spridningsgeometrier. En objektfri kalibreringsmetod har använts. ISARavbildning och invertering tillbaka till radarmålareadata har, tillsammans med nolldopplerfiltrering, använts för att kontrollera och ta bort bakgrundsbidrag. Data har mätts i området 8 till 12 GHz men p.g.a. trunkeringseffekter har bara området 8,5 till 11,5 GHz använts för uppskattning av reflektiviteter vid 10 GHz. Gaussytans reflektivitet ökar med sändar- och mottagardepressionen, fast vid högre vinklar förväntas den inkoherenta delen åter falla. Mätresultaten kommer att användas för att validera olika typer av bakgrundsmodeller.
Abstract This report accounts for parts of one work package in a Swedish-French cooperation on target and background signatures. The purpose is to report to our partners in this cooperation and to document methods, results and conclusions. Bistatic measurements on a PEC rough reference surface have been conducted in September 2009 at the FOI outdoor facility "Lilla Gåra". The measurements were a continuation (cover larger angular space) of the work that has been reported in June 2009. The bistatic reflectivity of the PEC surface with Gaussian height statistics having H=0.0072 m and correlation length L=0.0191 m has been measured for a series of scattering geometries. An object-free calibration procedure has been applied. ISAR imaging and inversion back to RCS data has, together with zero-doppler filtering, been used to check for and remove background contributions. Data has been measured in the frequency range 8 to 12 GHz but due to truncation artefacts only the range 8.5 to 11.5 GHz was used to estimate the reflectivities at 10 GHz. The reflectivity of the Gaussian surface increases with transmitter and receiver depression angles, although the incoherent part is expected to fall again at high angles. The results will be used for validating different types of background models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182