Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förmågebaserad försvarsmaktsplanering.

Förmågebaserad försvarsmaktsplanering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna-Lena Berg
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-05-06
Rapportnummer: (FOI-R--2977--SE)
Nyckelord förmåga, försvarsmaktsplanering, förmågebaserad avvägning, förmågebaserad planering
Keywords midterm defence planning, capability based planning
Sammanfattning Försvarsmakten har sedan länge styrts i termer av operativ förmåga och förmågor som styrmedel har diskuterats under många år. Det har dock inte funnits en tydlig relation mellan de krav på operativ förmåga som ställs till Försvarsmakten och den utveckling som sker av förband och materiel. Inom Försvarsmakten bedrivs planering med olika syften. En typ av planering är försvarsmaktsplaneringen som en gång om året syftar till att utarbeta Försvarsmaktens utvecklingsplan och Försvarsmaktens budgetunderlag med särskilda redovisningar. En del av försvarsmaktsplaneringen är avvägningen där syftet är att skapa en planering med balans mellan verksamhet och resurser. I syfte att öka förutsättningarna för att fatta beslut med ett helhetsperspektiv arbetar Försvarsmakten med en förmågebaserad avvägning. Mycket förenklat innebär det att utgå från vad som ska genomföras och därefter diskutera hur. En förmågebaserad avvägning förutsätter dock att även planeringen är förmågebaserad. Detta innebär bl.a. behov av att prioritera och ambitionssätta förmågor. Försvarsmaktens arbete med att nå en förmågebaserad planering har påbörjats men fortfarande återstår områden som behöver fördjupas avseende metoder, innehåll och faktisk verksamhet. Rapporten sammanfattar det arbete som skett avseende utveckling av en förmågebaserad planering och pekar på områden där fortsatt utveckling kan ske. Den ger även en sammanfattning av arbetet med den spårbarhetsmodell som är en viktig del av kopplingen till förmågor.
Abstract In Sweden the concept of capabilities has been discussed for many years and the government has been trying to lead efforts of force development by talking in terms of capabilities. There has, however, only been a limited connection between the will to develop certain capabilities and the measurement of cost or the appropriation of funds. Every year the Swedish midterm defence planning will result in a plan with balance between tasks and resources. Many times the defence planning is focused on units and systems instead of what the units and system should be able to do. Implementing a capability based planning will help decision makers to focus more on needs and less on solutions. This report describes the work with capability based planning within the Swedish Armed Forces. The report also describes some experiences and need of future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182