Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt. En pilotstudie.

Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt. En pilotstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengt Johansson, Daniel Jonsson, Malin Östensson
Ort: Stockholm
Sidor: 169
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-04-19
Rapportnummer: (FOI-R--2979--SE)
Nyckelord energisäkerhet, energiberoenden, försörjningstrygghet, sårbarheter, fossila bränslen, förnybar energi
Keywords Energy security, vulnerabilities, climate change, fossil fuels, renewable energy
Sammanfattning I denna pilotstudie diskuteras olika sätt att förhålla sig till begreppen energisäkerhet och energiberoenden. Dagens och framtida energiberoenden beskrivs översiktligt. Begreppet energisäkerhet kan i vid betydelse inkludera bl.a. teknisk säkerhet, försörjningstrygghet och energins koppling till säkerhetspolitik. Så gott som samtliga verksamheter i samhället är på något sätt beroende av funktioner och tjänster som kräver energi. Indirekt är alltså samhället beroende av ett fungerande energisystem i sin helhet, d.v.s. tekniker och organisation för fungerande distribution, omvandling och förädling. Även en fungerande utvinning av primära energikällor och transporter av dessa till omvandlings-/förädlingsanläggningarna är essentiella för systemets fuinktion. De störningar som man utifrån detta vida energisäkerhetsbegrepp vill skydda sig mot innefattar leveransavbrott, prischocker och att energin används som maktmedel. Miljö- och hälsopåverkan och långsiktigt höga priser skulle kunna klassificeras som energisäkerhetsproblem men kopplas vanligen till andra delarav energipolitiken som miljömässigt hållbar energiförsörjning och konkurrenskraftiga priser. Störningarna kan uppkomma bl.a. som en följd av otillräckliga investeringar, tekniska fel, väderhändelser och terrorattacker, krigshandlingar och blockader. Strategier för att undvika störningar på energiförsörjningen kan, beroende på aktör, bl.a. innehålla: att förlita sig på och säkerställa välfungerande marknader, energieffektivisering, ökad energidiversitet och flexibilitet, satsningar på inhemsk energiutvinning, investeringar och avtal om produktion i utlandet, lagring av energi, hantering av uppkomna störningar. Det svenska energisystemet uppvisar jämfört med många länder ett relativt begränsat beroende av fossil energi. Den specifika energitillförseln räknat som kWh/kr har minskat betydligt sedan 1970 vilket skulle kunna vara en indikation på att ekonomin skulle vara mindre känslig för plötsliga energiprisfluktuationer. Den svenska elproduktionen domineras av vattenkraft och kärnkraft. Genom att elnäten i Sverige är sammanbundna med näten i grannländerna importeras och exporteras stora kvantiteteer el. Kvantiteterna beror på efterfrågans variation, produktionskapacitetens tillgänglighet, aktuella produktionskostnader m.m. Den svenska industrin har sedan början av 1970-talet till stor del gjort sig oberoende av olja. I stället har framför allt elanvändningen ökat kraftigt liksom utnyttjandet av biomassa i form av industriella biprodukter. Transportsektorn är dock nästan helt beroende av petroleumbaserade bränslen. Tyskland och Storbritannien skiljer sig från Sverige genom deras relativt sett större beroende av osila bränslen, inte minst gas. Medan Tysklands gas till stor del kommer från Ryssland kommer fortfarande Storbritanniens gas huvudsakligen från inhemska källor. Såväl i Sverige, Tyskland, Storbritannien som inom EU i stort är energisäkerhetsfrågorna viktiga inom ene
Abstract In this pilot study, different approaches to energy security and energy dependencies are discussed. Current and future dependencies are briefly discussed. Disturbances to the energy system could be caused by lack of investments, technical errors, weather occurences, terror attacks, acts of war and blockades. Strategies to avoid disturbances could include energy efficiency improvements, increased energy diversity and flexibility, increased use of national energy sources, reliance and defence of well-functioning international energy markets, investments in and bilateral agreements with resource rich countries, investments in the quality and redundancy of the system, energy storage or efficient handling of energy crises. The Swedish energy system shows a relatively low dependency of fossil fuels compared to other countries. Specific energy use has been reduced significanty since 1970, which could be an indication that the economy is less dependent of sussen energy price fluctuations. Swedish electricity production is dominated by hydro and nuclear power. As the Swedish electricity system is connected to the neighboring countries, large quantities of electricity are imported and exported depending on demand, the availability of production capacity and production costs. Swedish industry is only to a low degree dependent on oil. Instead, since 1970, the use of electricity and biomass (as industrial by-products) has increased significantly. the transport sector is on the other hand almost totally dependent of petroleum based fuels. The energy systems of germany and the UK differ from the Swedish by their greater dependence on fossil fuels, not least natural gas. Whereas Germany imports a lot of the gas from Russia, the UK still produces a significant fraction of the consumption domestically. In Sweden, Germany, the UK and the EU as a whole, energy security is an important part of energy policy together with sustainability and competitiveness. The climate issues have during recent years acted as a driver for the transformation of European energy systems. Even if the European Commission has been striving for a common European energy policy, member states have been rather reluctant to such initiatives. Some explanations for this could be the varying dependence on natural gas and diverging views on how energy markets should be organised. The global energy system will change as a result of the ambition to reduce its impact on the climate. This will lead to changed patterns of dependency which can have an impact on energy security. Renewable energy will gain in importance although fossil fuels will continue to dominate energy supply for a long time. The role of the Middle East countries and OPEC as producers can be expected to increase but hte energy flows will partly be redirected to new large consumers such as China and India. Central Asia, North Africa, South America and perhaps the Arctic region will grow in importance as energy producingr

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182