Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest LKS experiment 8-10.

Användartest LKS experiment 8-10. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Hammervik, Peter Klum, Patrik Lif, Björn Johansson, Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-07-02
Rapportnummer: (FOI-R--2981--SE)
Nyckelord Ledning, informations operationer, telekrig, dator- och nätverksoperationer, ledningsförmåga, grupper, militär
Keywords Command and Control, Information Operations, Electronic Warfare, Computer Network Operations, Command and Control Ability, Teams, Military
Sammanfattning LKS är en demonstrator med syfte att mäta ledningskrigföringens effekter på ledningsförmåga. Målet med genomförd studie var att testa LKS (ledningskrigföringssimulator) version 5 teknik och metoder samt att studera ledningskrigföringens effekter på ledningsförmåga. Utgångspunkt var en hypotes om tio förutsättningar för ledning, vilka antas beskriva ledningsförmåga. Ledningskrigföring är i LKS avgränsat till telekrig (EW) samt dator- och nätverksoperationer (CNO). Ett pilotexperiment (experiment 8) genomfördes i containermiljö. Det följdes av två lika genomföranden (experiment 9 och 10) uppdukade i lektionssalsmiljö. Experter inom telekrig och dator- och nätverksoperationer (CNO) utgjorde den spelande staben medan motståndarsidan, högre chef och sidoordnade förband spelades av en spelledning. Varje genomförande bestod av en dags träning och två dagars spel med ett sammanhängande scenario över båda dagarna. Datainsamlingen koncentrerades kring hypotesen om de tio förutsättningarna för ledning. Datainsamlingen bestod av ett objektivt prestationsmått, självskattningar av ledningsförmåga, observatörsskattningar, loggar, video- och skärminspelningar. Prestationsmåttet som nu testades för första gången fungerade väl, men om ett sådant mått ska användas fortsättningsvis behöver bedömningen kunna automatiseras. Skattningar av de tio förutsättningarna för ledning visade att de tio förutsättningarna för ledning verkar täcka in begreppet ledningsförmåga. En LISREL-modell skapades där förutsättningarna för ledning grupperades i fyra faktorer med kausalsamband. För första gången var det nu möjligt att visualisera hur de tio förutsättningarna för ledning hänger ihop. Experimentet gav många erfarenheter inför nästa fas, där LKS kommer att ingå som en del i Försvarsmaktens transferprogram för demonstratorer.
Abstract The command and control warfare simulator (LKS) is a demonstrator with the purpose to study the effects of command and control warfare on command and control ability. The current study aimed to test technology and methods of version 5 of the demonstrator and study how command and control ability can be assessed. Data collection was based on a hypothesis of ten prerequisites for command and control, which is assumed to describe command and control ability. Command and control ability is in the LKS project restricted to electronic warfare (EW) and computer and network operations (CNO). A pilot experiment (experiment 8) was conducted, followed by two identical main experiments (9 and 10). Participants were experts on electronic warfare and computer and network operations, forming a staff. The opponent side and higher chief in command were played by the game control. Each experiment consisted of one day education and training, and two days of gaming. Data collection contained an objective performance measure, self estimations, observers' estimations, system logs, video and screen shots. The results from self estimations show that the 10 prerequisites for command and control predict command and control ability. A LISREL model was created, where the prerequisites for command and control was divided into four factors with causal connections. For the first time, it was now possible to visualize how the ten prerequisites relate to each other. The experiment resulted in several experiences for the next phase of LKS where it will be a part of FM transfer program for demonstrators.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182