Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie: utflyttbara sikten. Förbättrad lägesbild idag och imorgon.

Förstudie: utflyttbara sikten. Förbättrad lägesbild  idag och imorgon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman, Morgan Ulvklo
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-05-03
Rapportnummer: (FOI-R--2982--SE)
Nyckelord fordonssensorer, sensormast, UAV, VTOL, aerostater, displayenheter
Keywords vehicle sensors, sensor mast, UAV, VTOL, Aerostat, display units
Sammanfattning Studien har försökt att hitta lösningar för ".behovet att inhämta underrättelser och identifiera mål utan att egen personal behöver öppna eller lämna det skydd som fordon erbjuder". Ett antal mikrosituationer med olika informationsbehov har identifierats. Olika tekniska systemlösningar diskuteras och värderas utifrån dessa scenarier. Ur ett fordonsperspektiv (man äger sensorresursen) rekommenderas en sensormastlösning för förbättring av informationsläget i närtid. Teknikutvecklingen går snabbt, speciellt vad gäller UAV-system. Ett ökat autonomistöd och ökande flygtider även för små UAV:er ger hopp om kraftig förmågeökning och bättre omvärldsuppfattning även ner till lägsta förbandsnivå.
Abstract The aim of the study was to find solutions for "... the needs to gather intelligence and identify targets, without necessarily open or leave the protection provided by vehicles". A number of micro-situations with different information needs have been identified. Different technical systems solutions are discussed and evaluated based on these scenarios. As an immediate improvement, from the vehicle perspective (you own the sensor resources) a sensor mast solution is recommended. Technologies are under rapid development, particularly for UAV systems. Increased autonomy support and increasing flight times even for small UAV provide hope for strong improvement of situation awareness capability, even down to the lowest unit level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182