Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Guns and Butter Customs in Security Sector Reform.

Guns and Butter Customs in Security Sector Reform. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johannes Malminen, Johan Tejpar
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-01
Rapportnummer: (FOI-R--2992--SE)
Nyckelord säkerhetssektorreform, tull, ekonomiskutveckling, integrerad gränsövervakning, statsbyggnad, , institutionell reform, internationell handel,
Keywords security sector reform, customs, economic development, , integrated border management, state building, institutional reform, international trade,
Sammanfattning Kopplingen mellan säkerhet och utveckling har blivit allt tydligare sedan kalla krigets slut. Konceptet säkerhetssektorsreformer (SSR) har utvecklats som ett verktyg för att hantera återuppbyggnadsskedet efter en konflikt. SSR består av många delkomponenter. Tullen ingår i gränsövervakningskomponenten tillsammans med migrationsverk och gränspolis. Trots att tullen direkt hanterar både ekonomiska och säkerhetsfrågor har fokus inom gränsövervakningskomponenten hittills legat på migrations- och gränspolisuppgifter. Syftet med denna rapport är att identifiera möjligheter och utmaningar med att stärka arbetet med tullverksamhet inom SSR. Resultaten visar att ökad tullkapacitet kan leda till många positiva effekter för både ekonomisk utveckling och säkerhet. tullen är viktig eftersom den underlättar för internationell handel, bidrar till att bygga annan institutionell kapacitet och generar egenförvärvad statsinkomst som kan användas i statsbyggnadsprocessen. Genom att stärka tullprocesserna ökar också kontrollen av det internationella flödet av människor och varor, vilket ökar möjligheteerna att hantera såväl traditionella som icke-traditionella hot. Exempelvis kan bättre kontroll av flödet av vapen och andra illegala varor minska möjligheterna att finansiera upprorsverksamhet. För näringslivet har tullprocedurer länge varit en viktig faktor för att bedriva internationell handel, medan utvecklingssektorn är mer splittrad i frågan. Institutioner som arbetar med ekonomisk utveckling har ofta en policy för handelsprocedurer, men just tullen är en känslig fråga och betraktas i första hand som en nationell angelägenhet. En framgångsfaktor för att stärka tullens roll i SSR är ett koordinerat angreppssätt mellan utvecklings- och SSR-aktörer. Nationella tullmyndigheteer behöver tydligare regeringsdirektiv för att verka för internationell kapacitetsuppbyggnad och SSR-aktörerbehöver både mer kunskap om tullens betydelse i återuppbyggnadsarbetet och ett tydligt mandat att agera.
Abstract After the end of the Cold war, the link between security and development became more obvious. The international community has developed the concept of Security Sector Reforms (SSR) as a tool for post-conflict reconstruction. SSR consists of several core areas. The Integrated Border Management (IBM) area consists of customs, migration services and border police. Although customs targets both the economic and security aspects of development, up until now IBM has focused primarily on border police and migration issues. This report identifies opportunities to strengthen the role of customs in SSR. The study shows that increasing customs capacity in post-conflict countries could have positive implications for both security and economic development. Customs is an important institution because it facilitates international trade, contributes to capacity building and generates locally owned revenue that can be used in the state-building process. Strengthened customs procedures enable better control of cross-border flows of goods and people, which in turn have an impact on both traditional and non-traditional security. For example, better control of the smuggling of illegal goods limits the ability to finance insurgencies. For private-sector companies, favorable customs procedures are critical to success in international trade. International development organizations have not prioritized this issue. Although they often have a trade facilitation agenda, customs is a sensitive topic and usually considered a national matter. A criterion for success in strengthening customs in SSR IS A coordinated approach between SSR and development operators. National customs agencies need directives from their governments to engage in international capacity-building, while actors in SSR operations need more knowledge of the importance of customs in state building as well as a clear mandate to take action in this area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182