Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar.

Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linnea Ahlinder, Lars Österlund, , , , ,
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-03-08
Rapportnummer: (FOI-R--2995--SE)
Nyckelord Hyperspektral dataanalys, luftburna partiklar, nanopartiklar
Keywords Hyperspectral data analysis, airborne particles, nanoparticles
Sammanfattning Det finns en ökande kunskap om att exponering för luftburna partiklar kan vara ett hälso- och miljöproblem. Det finns därför behov att studera och kartlägga den typ av partikelexponering som försvaret måste hantera. Försvarets personal utsätts för partikelexponering i internationella uppdrag från industriella utsläpp, detonationsprodukter och förbränningsprodukter. Det pågår ett omfattande miljöarbete inom försvaret där man studerar livscykelaspekter på försvarsmateriel (energetiska material, isoleringsmateriel, saneringsmateriel etc.). Internationellt har även en ökad medvetenhet om miljö-, hälsoeffekter och dess koppling till direkta och indirekta kostnader börjat få genomslag. Mycket lite är dock känt om hälsoeffekter av små partiklar. Det är viktigt att belysa dessa aspekter, dels för att stödja riskanalyser kopplad till partikelexponering av försvarets personal eller konsekvenser av försvarets arbete, och dels för framtagande/upphandling av försvarsmateriel. En viktig del av detta arbete är att utveckla metoder för att kartlägga partikelexponering. I detta projekt har en översyn gjorts av partikelexponering och dess hälsopåverkan. Ett urval av partiklar har lyfts fram. Dessa används i försvaret eller så bedöms det finns en ökad risk för exponering av dessa. Projektet har sammanfattad några viktiga tekniker för att karaktärisera nanopartiklar (< 0,1 µm) och ultrafina partiklar (0,1-1 µm), vilka anses vara mest toxiska. Hyperspektral dataanalys är en statistisk metod som har potential att kunna klassificera hälsoeffekter av små partiklar och bedöms kunna vara ett komplement till traditionella toxikologiska metoder. Studien visar att kombinationen av statistiska metoder och mikrospektroskopiska metoder utgör ett viktigt komplement till övriga metoder för att karaktärisera upptag och biologiska förändringar i celler och vävnad.
Abstract There is a growing awareness that exposure to airborne particles may be a health and environmental problem. It is therefore necessary to study and identify the particle exposure that defence must handle. Defence personnel are exposed to particulate matter in international missions from industrial emissions, detonation products and combustion products. There is an ongoing work to study the life cycle aspects of defense materials (energetic materials, insulation materials, decontamination materials etc.). Internationally, the awareness of environmental and health effects, and its relation to direct and indirect costs, has increased. Little is known about the health effects of fine particles. It is important to highlight these aspects, partly to support risk assessments associated with particle exposure, or consequences of defense work, and partly for the production/procurement of defense materials. An important part of this work is to develop methods to survey particle exposure. This project is a review of particle exposure and its health effects. A selection of particles is emphasized. These are used in the defense or it is expected there is an increased risk of exposure of these. The project has summarized some important techniques for characterizing nanoparticles (<0.1 µm) and ultrafine particles (0.1-1 µm), which are considered most toxic. Hyperspectral data analysis are statistical methods that have the potential to classify health effects of fine particles and possibly to be a complement to traditional toxicological methods. The study shows that the combination of statistical methods and micro spectroscopic methods is an important complement to other methods to characterize the uptake and biological changes in cells and tissues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182