Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Security Policy in the Nordic Countries: Perceptions, Resources, History.

Security Policy in the Nordic Countries: Perceptions, Resources, History. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bo Ljung, Karlis Neretnieks
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-06-21
Rapportnummer: (FOI-R--2999--SE)
Nyckelord Nordisk säkerhetspolitik, Nordisk säkerhetssamverkan, Östersjöregionens säkerhet
Keywords Nordic Security Policy, Nordic Security Co-operation, Baltic Sea Region Security
Sammanfattning I denna rapport behandlas de nordiska ländernas säkerhetspolitik i ett brett perspektiv. Rapporten dokumenterar det bidrag som FOI Försvarsanalys, genom projektet Nordeuropeisk säkerhet och stabilitet (NOSS), lämnar till en större studie som utförs gemensamt med International Centre for Defence Studies (ICDS) i Tallinn, Estland. Den studien - som avses publiceras under andra halvåret 2010 - rör frågan om den långsiktiga säkerheten i Östersjöområdet och på vilket sätt denna kan främjas genom ökad samverkan mellan Östersjöns strandstater. Utgångspunkten är att det är ett gemensamt intresse att långsiktigt säkerställa alla strandstaters suveränitet och integritet. Den utmaning strandstaterna står inför rör såväl att identifiera nya områden och former för samverkan som bidrar till säkerheten och stabiliteten i området, som att finna motiv för fortsatt, eventuellt förstärkt, intresse från EU:s och NATO:s sida för områdets säkerhetsproblem. Det innebär i fråga om Ryssland att övriga strandstater måste finna en lämplig balans mellan samverkan med detta land och samverkan sinsemellan vars syfte är att förebygga att Ryssland når säkerhetspolitiska fördelar gentemot några av de övriga strandstaterna. Föreliggande FOI-rapport omfattar fyra ländervisa kapitel - avseende Sverige, Finland, Norge och Danmark - samt ett femte kapitel som behandlar nordisk säkerhetssamverkan. Island (det femte nordiska landet) tas inte upp här då dess betydelse för Östersjöområdet är mer indirekt. I vart och ett av länderkapitlen redovisas geografi och befolkning, politiskt system, ekonomi, energi och miljö, försvarsmakt, säkerhetspolitik i historisk belysning, dagens säkerhetspolitiska utmaningar samt den allmänna opinionens inställning. I det femte kapitlet belyses dagens nordiska säkerhetssamverkan, Stoltenbergrapporten, EU:s strategi för Östersjöområdet samt framtidsutsikter för säkerhetssamverkan i regionen. ICDS svarar i den samlade studien för de övriga länderkapitlen - avseende de baltiska länderna, Polen, Tyskland samt Ryssland - som har liknande disposition. Analys- och slutsatskapitlet tas fram gemensamt av FOI och ICDS. Studien kommer att publiceras genom ICDS försorg. Manus till föreliggande FOI-rapport slutfördes i december 2009.
Abstract This report deals with security policy in the Nordic countries, seen in a broad perspective. It records the contribution from FOI Division of Defence Analysis, Project North European Security and Stability, to a larger study produced jointly with the International Centre for Defence Studies (ICDS) in Tallinn, Estonia. This study - to be published in the second half of 2010 - concerns the question of long range security in the Baltic Sea Region and how to further this through extended co-operation between the riparian states. The notion is that it is a common interest to secure the sovereignty and integrity of all the riparian states in the long term. The challenge facing the riparian states concerns identifying new areas and formats for co-operation that would contribute to security and stability in the region, as well as finding motives for continued, possibly strengthened, EU and NATO interest for the security problems of the region. As concerns Russia, this means that the other riparian states must find a suitable balance between cooperation with this country and co-operation between themselves in order to prevent Russia from gaining security policy advantages at the expense of some of the other riparian states. This FOI report includes four chapters covering Sweden, Finland, Norway, and Denmark plus a fifth chapter covering Nordic co-operative security. Iceland (the fifth Nordic country) is not dealt with here as its importance for the Baltic Sea Region is of a more indirect nature. Each country chapter describes geography and population; political system; economy, energy, and environment; armed forces; security policy in a historical context; present security challenges and security policy; and the role of public opinion. The fifth chapter covers today's Nordic co-operative security, the Stoltenberg Report, the EU Strategy for the Baltic Sea Region, and prospects for regional security co-operation. ICDS is responsible for the chapters covering the other riparian states: the Baltic States, Poland, Germany, and Russia - with a similar lay-out. The chapter on Analysis and Conclusions will be produced jointly by ICDS and FOI. The complete study will be published through ICDS. The manuscript for this FOI report was finalised in December 2009.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182