Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Supporting Democracy in Africa - African Union´s use of Targeted Sanctions to deal with Unconstitutional Changes of Government.

Supporting Democracy in Africa - African Union´s use of Targeted Sanctions to deal with Unconstitutional  Changes of Government. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mikael Eriksson
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-07-02
Rapportnummer: (FOI-R--3000--SE)
Nyckelord Afrika, Afrikanska Unionen, sanktioner, väpnade konflikter, icke-konstitutionella maktskiften, icke-våld, sanktionskommitté
Keywords Africa, African Union, sanctions, armed conflicts, unconstitutional changes of government, non-violence, sanctions committee
Sammanfattning Studien syftar till att genomföra en analys av Afrikanska Unionens (AU) möjlighet att använda sig av riktade sanktioner för att hantera politiska kriser. Studien syftar vidare till att inventera AU´s mest förekommande svar på kriser och konflikter i Afrika under perioden 2002-2010. Forskningsfokus ligger dels på sanktionsverktyget, dels på AU´s s.k. Freds- och Säkerhetsråd (Peace and Security Council, PSC). En positiv utveckling är att AU i skrivande stund står i begrepp att införa en institutionell mekanism, en s.k. sanktionskommitté, med uppgift att administrera och övervaka AU sanktioner. Studiens resultat kan sammanfattas med att AU har en god kapacitet att anta riktade sanktioner som ett svar på främst icke-konstitutionella kriser, men mindre så när det gäller att svara på väpnade konflikter. Därtill bör allmant tilläggas att organisationen är mycket svag när det gäller sanktioners faktiska implementering. För att förbättra AU´s sanktionsinstrument krävs således en institutionsutveckling på området, förbättrade implementerings- och kontrollfunktioner samt ökat samarbete med andra regionala och internationella organisationer såsom FN och EU. Med Freds- och Säkerhetsrådets antagande av ett antal sanktionsutvecklande mekanismer, däribland en s.k. sanktionskommitté (som ska administrera AU´s alla sanktionsregimer), stärks sannolikt organisationens sanktionspolitik markant. Ett starkare sanktionsinstrument skulle kunna förstärka möjligheterna för afrikanska länder och övriga stater i det internationella samfundet att möta politiska kriser och väpnande konflikter i ett tidigt skede syftandes till att i förlängningen förhindra blodspillan.
Abstract The aim of this study is to conduct an analysis of the African Union´s (AU) capacity to deal with political crises on the African continent by means of targeted sanctions. The goal is to take stock of AU´s sanctions capacity, especially through the lens of the Peace and Security Council, PSC, to get a betters sense of AU´s future development in the field of peace and security. This study also examines AU´s most common form of response to crisis and conflict in Africa in the period 2002-2010. The study concludes that the PSC has a good capacity to adopt tergeted sanctions against unconstitutional changes of government, but less so when it comes to responding to violent armed conflicts. The study also concludes that the AU is weak in terms of actually implementing sanctions. Thus, in order to strengthen AU´s sanctions policy, better implementation and stronger sanctions monitoring capacities are needed. An increase in cooperation with other relevant regional and international bodies is also needed to ensure the policy´s effectiveness. A positive development in this context is that the PSC in late 2009 decided to adopt a number of measures to strengthen its sanctions policy enforcement capacity. Notably the PSC will institutionalize a so-called sanctions Committee that will administrate AU´s all sanctions regimes. Such institutional development will strengthen the impact of PSC´s targeted sanctions policy significantly. Strengthening AU´s sanctions instrument means that African governments themselves, as well as other actors in the international community, may be better able to meet political crisis and armed conflicts earlier. In the end, increased political commitment will make the sanctions policy more effective and legitimate.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182