Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbättrad lokal lägesuppfattning vid markoperationer - En inledande studie av förbandens behovsbild.

Förbättrad lokal lägesuppfattning vid markoperationer - En inledande studie av förbandens behovsbild. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredrik Näsström, Joakim Rydell, Morgan Ulvklo
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-09-07
Rapportnummer: (FOI-R--3003--SE)
Nyckelord lägesuppfattning, fordonssensorer, UAV, UGV, signalbehandling
Keywords situational awareness, vehicle-mounted sensors, UAV, UGV, signal processing
Sammanfattning I denna studie redovisar vi några olika områden där en förbättrad lokal om-världsuppfattning kan förbättra FM's förmåga. Under studien har represen-tanter för MSS i Skövde och Kvarn samt K3 UAV i Karlsborg intervjuats. Några olika scenarier med olika informationsbehov har identifierats och för dessa har det diskuterats hur en bättre omvärldsuppfattning kan ge ett ökat stöd för försvarsmakten. Teknikutvecklingen går snabbt inom sensor och signalbehandlingsområdet, vilket gör att nya förmågor erhålls och förbätt-ras. Användning av både markbaserade och flygburna sensorsystem för att bidra till en förbättrad lägesbild har diskuterats. I diskussion med MSS framkom att en förbättrad omvärldsuppfattning var speciellt intressant vid gruppering nattetid. Ett sensorsystem som kan ge ett bättre skydd vore mycket värdefullt, samtidigt som personalen utnyttjas mera effektivt. Ett sådant sensorsystem kan även användas vid andra uppgif-ter såsom vid posteringar vid vägkorsningar och broar etc.
Abstract This report presents a number of areas where improved local situational awareness can improve or extend the abilities of the armed forces. During the study, representatives from MSS in Skövde and Kvarn, as well as K3 UAV in Karlsborg, have been interviewed. Several scenarios with different information requirements have been identified, and for each of these scenar-ios the importance of improved situation awareness has been discussed. The rapid technological development of sensors and methods for analysis of sen-sor data enables new capacities. The use of both ground-based and airborne sensor systems for improving the situation awareness has been reviewed. After the discussion with MSS it was concluded that improved situation awareness is particularly important at night-time. A sensor system capable of providing improved protection would be very valuable, while also con-tributing to more efficient utilization of staff. Such a sensor system would also be useful for other tasks, for example when monitoring crossroads, bridges etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182