Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulation of bistatic SAR, preparations for joint airborne experiments 2010.

Simulation of bistatic SAR, preparations for joint airborne experiments 2010. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per-Olov Frölind, Björn Flood, Daniel Murdin, Lars Ulander
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-07-07
Rapportnummer: (FOI-R--3005--SE)
Nyckelord Simulering, bistatisk, radar, SAR, UHF, bakåtprojektion, FBP, FDTD
Keywords Simulation, bistatic, radar, SAR, UHF, backprojection, FBP, FDTD
Sammanfattning Bistatisk SAR är av intresse i flera applikationer. Med separerade sändar- och mottagarenheter möjliggörs radarsystem som är fysiskt mindre och var för sig har lägre effektbehov. Detta gör i sin tur det möjligt att använda mindre plattformar. Speciellt gäller det för den passiva mottagarenheten. Syftet med denna rapport är att redovisa bistatiska SAR-simuleringar och att analysera olika geometrier, vågformer och processeringstekniker som förberedelse inför kommande bistatiska flygprov. Simuleringsmjukvara för bistatiska SAR-geometrier har utvecklats och beskrivs i rapporten. Den hanterar två typer av mål, punktmål respektive objekt karakteriserade av en spridningsmatris. De senare exemplifieras av triangulära hörnreflektorer med tre olika sidlängd vars spridningsmatris tagits fram genom numeriska elektromagnetiska beräkningar med FDTD-metoden. De bistatiska simuleringarna inkluderar också direktsignal respektive markreflekterad signal mellan sändare och mottagare. Resultat från simuleringar av olika geometrier och objekt är illustrerade i rapporten. En viktig slutsats är att både direktsignal och markreflekterad signal noggrant bör beaktas vid definition av bistatisk geometri och vågform. Rekommendationer inför kommande flygprov ges också.
Abstract Bistatic SAR is of interest in several applications. Separated transmitter and receiver units facilitate radar systems which are physically smaller and have reduced power requirements. This makes it possible to use smaller carrier platforms, especially for the passive receiver unit. The objective of the report is to describe bistatic simulations and to assess different geometries, waveforms and processing techniques in preparation for future bistatic flight campaigns. Simulation software for bistatic SAR geometries has been modified and is described in the report. It handles two types of targets; point targets and objects characterized by a scattering matrix. Examples of the latter are given by trihedral corner reflectors with scattering matrices obtained from numerical electromagnetic computations based on the FDTD method. The bistatic simulations also include the direct and the groundreflected signal between the transmitter and receiver. Results of different geometries and objects are presented in the report. An important conclusion is that both direct and ground-reflected signal should be carefully considered when bistatic geometries and waveforms are defined. Recommendations for future flight campaigns are also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182