Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan i fredstida kriser och under höjd beredskap.

Civil-militär samverkan i fredstida kriser och under höjd beredskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-06
Rapportnummer: (FOI-R--3006--SE)
Nyckelord civil-militär samverkan, stöd, Försvarsmakten, reglering, organisation, strukturer, regioner, krisberedskap, höjd beredskap
Keywords civil-military cooperation, support, Swedish Armed Forces, regulations, organization, structures, regions, crisis preparedness, raised preparedness
Sammanfattning FOI harfått i uppdrag att genomföra en studie med förslag på utveckling av nationell civil-militär samverkan i kriser och under höjd beredskap. Rapporten innefattar en beskrivning av gällande reglering, hur civil respektive militära strukturer för samverkan och ledning ser ut i dagsläget samt en enkät riktad till Säksamsektionerna om deras syn på samverkan. Några slutsatser kan dras av genomgången. samverkan mellan Försvarsmakten och MSB bör formaliseras och utvecklas. Samverkan med andra centrala och regionala myndigheter behöver också utvecklas. På den lokala nivån föreslås att Hemvärnet ska få en formell roll att vara kontaktpunkt för samverkan med kommunerna. Den samverkan som sker idag är i huvudsak inriktat på krisberedskap. Frågor som är specifika för höjd beredskap behöver därför identifieras och hanteras. I studien redovisas vad som identifierats fungera bra respektive mindre bra när det gäller samverkan samt förslag på åtgärder. Slutligen lämnas två alternativ till ny regionindelning för Försvarsmaktens ledning och samverkan: 1) Fem (fyra) regionlösningen 2) Tre regioner med en särlösning för Stockholm
Abstract The report contains proposals for the development of national civil-military cooperation in peace time crises and during raised preparedness. Areas covered are laws and regulations, civil and military structures for cooperation and command and a survey sent out to the regional military sections to get their view on today´s civil-military cooperation. Some conclusions can be drawn: Cooperation between the Swedish Armed Forces and the Swedish Civil Contingencies Agency needs to be formalized and developed, as well as cooperation with other central and regional authorities. At the local level it is suggested that the Home Guard gets a formal role in cooperation with the municipalities. The civil-military cooperation today is mostly about peace time crises, little is done to meet specific questions concerning raised preparedness. It is important to identify and to work with such questions. Moreoveer, the study identifies what is working and what is not in today´s civil-military cooperation. Some suggestions and measures to strengthen the civil-military cooperation are presented. Finally, the report presents two alternatives for military regional structures: 1) Five (four) regions solution 2) Three regions with a special solution for Stockholm County

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182