Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömningsmetod för övnings- och skjutfält (MRM).

Miljöriskbedömningsmetod för övnings- och skjutfält (MRM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulf Qvarfort, Jan Sjöström
Ort: Umeå
Sidor: 46
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-01-19
Rapportnummer: (FOI-R--3010--SE)
Nyckelord Miljöriskbedömning, övnings- och skjutfält, OXA, MIFO, MRM metoden
Keywords Environmental risk assessment, military firing range, UXO, Methodology for the inventory of contaminated sites (MIFO), Environmental risk method (MRM)
Sammanfattning Den miljöriskklassning som genomförts inom ramen för undersökningen grundar sig på Naturvårdsverkets Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Eftersom ett övnings- och skjutfält innehåller en stor mängd oexploderad ammunition (OXA) och ammunitionsdelar1 som är ojämnt fördelade inom varje enskilt målområde, kan endast en mer generell riskklassning genomföras. För att delvis belysa detta problem har riskklassningen utförts i två separata delar där den ena består av en klassning av varje enskild OXA samt där den andra omfattar hela målområdet. I undersökningen har också konstaterats att den av FOI tidigare utvecklade Riskvärderingsmodellen (RVM) i sin nuvarande form inte går att direkt inkorporera i Miljöriskmetoden (MRM), främst genom att det är svårt och kontroversiellt att presentera en graderad riskskala avseende personsäkerhet. Emellertid kan RVM och MRM med fördel köras parallellt då de delvis använder samma ingångsdata som det av SWEDEC framtagna klassificeringsmaterialet. För exemplet Grytans skjutfält gäller att miljörisken för varje enskilt målområde faller inom riskklassen 3 medan området runt varje enskild OXA ges riskklass 2. Undersökningen har skett på uppdrag av FortV som även bekostat studien.
Abstract The environmental risk classification that has been undertaken within the framework of the study is based on the Swedish Environmental Agency (NV) methodology for the inventory of contaminated sites (MIFO). Since a firing range contains a large amount of unexploded ordnance (UXO) and munitions constituents2 that are unevenly distributed within each target area, only a more general risk classification can be implemented. To partially illustrate this problem the risk classification has been performed in two separate parts, one composed of a classification of each UXO, and the other one covers the whole target area. The study also found that the Risk evaluation model (RVM) formerly developed by FOI, in its present form, is not possible to directly incorporate into the Environmental risk method (MRM), mainly because it is difficult and controversial to introduce a graduated scale of personal risk. However, RVM and MRM can advantageously run parallel as they partly use the same input data which is produced by Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC) classification material. For the example the Grytan firing range, the environmental risk of each target area falls within the MIFO risk class 3, while the area around each UXO is class 2. The study has been commissioned by the Swedish Fortifications Agency (FortV), which also funded the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182