Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett stabilt ankare i Europa - Tysk säkerhets- och försvarspolitik under Merkel.

Ett stabilt ankare i Europa - Tysk säkerhets- och försvarspolitik under Merkel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna Forsström, Madelene Lindström, , ,
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-19
Rapportnummer: (FOI-R--3016--SE)
Nyckelord Afghanistan, artikel 5, Battlegroups, EU, Europeiska utrikestjänsten (EEAS), GSFP, GUSP, , Merkel, Nato, partnerskap, Permanent högkvarter, Permanent strukturerat samarbete (PSS), , strategiskt koncept, Tyskland, USA, utvidgning
Keywords Article 5, CSDP, CFSP, enlargement, European Union, EU Battle Groups, European External Action Service (EEAS), , Germany, partnership, Permanent Operational Headquarters, Permanent Structured Cooperation (PSC), , strategic concept, United States
Sammanfattning Tyskland har efter valet till förbundsdagen i september 2009 lämnat åren med en bred koalition mellan krisdemokrater och socialdemokrater bakom sig. Detta har skapat nya förutsättningar för landets säkerhets- och försvarspolitiska linje. Vilka vägval den nya och smalare koalitionsregeringen under förbundskansler Merkel i detta sammanhang gör framträder i dag som en högaktuell fråga. I en EU-kontext bidrar även yttre förändringar till att skapa nya förutsättningar för tysk säkerhets- och försvarspolitik genomatt Lissabonfördragets antagande förstärkt möjligheterna att ta utvecklingen vidare inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Mot denna bakgrund är de centrala frågor som ställs i denna rapport huruvida det nu kan förväntas ett växande tyskt engagemang inom EU och GSFP och om det går att iaktta förskjutningar i hur man från tysk sida vill se sin roll utvecklas på den internationella arenan. I synnerhet relationen till Nato och USA har i detta sammanhang stor betydelse. Det konstateras att Tysklands ambitioner på den internationella arenan även har betydelse för Sverige och svensk säkerhets- och försvarspolitik framöver genom att ländernas intressen i flera viktiga avseenden sammanfaller, bl.a. vad gäller vidareutvecklandet av EU:s samlade civil-militära ansats.
Abstract After the election to the Bundestag in September 2009 Germany has ended the years with a broad coalition between the Christian Democratic Party (CDU/CSU) and the Social Democratic Party (SPD). This has created new conditions for the country´s security anddefence policy. Which way the new coalition government under Chancellor merkel will be heading is a highly topical question. In an EU context, external changes also contribute to the creation of new opportunities for German security and defence policy. Since the adoption of the Lisbon Treaty, the possibility the further develop the Common Security and Defence Policy (CSDP) has been strengthened. Key questions asked in this report are (1) whether a growing German engagement in the EU and CSDP can be expected and (2) if there are any indications of a shift in how Germany sees its role on the international arena. In particular, Germany´s relationship with NATO and the United States, which is of great importance in an EU context, is investigated. The authors note that Germany´s ambitions in this respect are important also for Sweden and Swedish security and defence policy. The countries´ interests converge in several important areas, for example in the endeavour to further develop the EU comprehensive civilian-military approach.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182