Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellbaserad representation av Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten

Modellbaserad representation av Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Sparf
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-09-20
Rapportnummer: (FOI-R--3017--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, styrdokument, MODAF, modellbaserat, tillämpningsmetamodell
Keywords Swedish Armed Forces, guidance document, MODAF, model based, solution meta model
Sammanfattning Rapporten visar hur en modellbaserad beskrivning av dokumentet Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten kan tas fram med stöd av ett kvalificerat beskrivningsramverk och ett informationshanteringsverktyg. Styrdokumentets innehåll analyseras och relateras till närliggande dokument. Därefter beskrivs hur dessa dokument, såsom Spårbarhetsmodellen och Nato Task List, kan användas för att utöka den modellbaserade beskrivningen. Som ramverk används Ministry of Defence Architecture Framework (MODAFT) och som verktyg används MooD Business Architect. Rapportens slutsatser pekar framförallt på att MODAF är tillämpbart som beskrivningsramverk i förhållande till innehållet i befintligt styrdokument. En grundläggande slutsats tar upp hur det i framtida arbeten måste ske en konsolidering av informationen i styrdokumentet, Spårbarhetsmodellen och Försvarsmaktens regleringsbrev samt att förändringsmålen i styrdokumentet behöver göras mätbara.
Abstract This report presents a model-based approach for describing the document Strategic Guidance for the Swedish Armed Forces with the aid of a qualified description framework and an information management tool. The contents of the guidance document are analyzed and related to associated documents. These documents, such as the "The Swedish Armed Forces Traceability Model" and NATO Task List, are used to exemplify an extension of the model-based description. The framework used is the Ministry of Defence Architecture Framework (MODAFT) and the tool is MooD Business Architect. The report primarily presents findings that MODAF is applicable in relation to the content of the existing strategic guidance document. Fundamental conclusions address the need for consolidation of information in the guidance document, the Traceability Model and the Swedish Armed Forces Letter of regulation and the necessity of measurable strategic goals in the guidance document.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182