Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Baltisk säkerhet: handlingsfrihet och försvarbarhet.

Baltisk säkerhet: handlingsfrihet och försvarbarhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bo Ljung, Tomas Malmlöf, Karlis Neretnieks
Ort: Stockholm
Sidor: 118
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-09-24
Rapportnummer: (FOI-R--3018--SE)
Nyckelord baltisk säkerhet, handlingsfrihet, försvarbarhet, ekonomisk sårbarhet, militärstrategi, , säkerhetspolitiska mål, säkerhetspolitisk samverkan, NATO, EU, Baltikum, Norden, Ryssland
Keywords Baltic Security, Freedom of Action, Defensibility, Economic Vulnerability, Military Strategy, , Security Policy Goals, Security Policy Co-Operation, Baltic Countries, Nordic Countries, Russia
Sammanfattning I denna rapport granskas de baltiska ländernas säkerhetssituation, handlingsutrymme och försvarsbarhet. Med utgångspunkt i ett antal bestämmande faktorer och pågående eller förväntade förändringar analyseras hur situationen kan komma att påverkas. Rapporten diskuterar vad som krävs för att de baltiska ländernas säkerhetspolitiska handlingsfrihetskall kunna vidmakthållas, deras ekonomiska självständighet kunna hävas och länderna militärt kunna försvaras. I rapportens olika avsnitt behandlas förändringarna i den nordeuropeiska säkerhetspolitiska miljön, de baltiska ländernas säkerhetspolitiska intressen och mål så som de deklarerar dem, militärstrategiska förhållanden som berör Baltikum samt ländernas ekonomiska sårbarhet visavi Ryssland. Ett avslutande avsnitt innehåller en summering samt en diskussion om ländernas säkerhetspolitiska utsikter och det ansvar som vilar på deras grannar och på de euroatlantiska institutionerna. I rapporten konstateras att den risk de baltiska länderna främst löper är att deras säkerhetspolitiska handlingsfrihet påverkas av ryska politiska påtryckningar och intrång i den ekonomiska sfären, även om några direkta miltära hot inte riktas mot dem. Men en eventuell prioritering från NATO.s sida av säkerhetsfrågorna i Barents- och Arktisområdena före Östersjöområdet - liksom en försvagning av NATO eller den transatlantiska länken - skulle påverka den militära säkerheten i Östeersjöområdet. NATO:s trovärdighet förutsätter att man längsiktigt behåller förmågan att bryta en eventuell eskalering i en krissituation i detta område. EU:s position visavi Ryssland skulle kunna försvagas till följd av delade meningar mellan unionens medlemsländer, med återverkningar också för de baltiska länderna. Ett otillräckligt stöd från NATO, USA och EU skulle innebära att större krav ställs på Sverige och Finland för att tillgodose säkerheten i Östersjöområdet, inklusive de baltiska länderna. Att undanröja risken för att de baltiska länderna utsätts för påtryckningar syftande till att successivt förvandla dem till en ryskinfluerad gråzon är en viktig uppgift för de euroatlantiska institutionerna och berörda länder (inte minst de baltiska själva) i samverkan. Det kan ske genom att, samtidigt som Ryssland erbjuds samarbete inom utvalda områden, priset höjs för ryska politiska och militära påtryckningar och ekonomiska intrång riktade mot de baltiska länderna.
Abstract This report examines the securitý situation of the Baltic countries, their scope for action, and their defensibility. Setting out from a number of determining factors and on-going or expected changes the potential impact on that situation is analysed. The report discusses conditions for the freedom of action of the Baltic countries to be maintained, their economic sovereignty to be asserted, and their defences to be militarily secured. The report analyses changes in the security environment of Northern Europe, the security policy interests and goals of the Baltic countries as declared, conditions of military strategy that concern the Baltic countries, and the economic vulnerability of these countries vis-à-vis Russia. A final section includes a summary and a discussion about the security policy prospects of the countries and the responsibility that rests with their neighbours and the euroatlantic institutions. The report concludes that the primary risk the Baltic countries run is to have their security policy freedom of action compromised by Russian political pressure and meddling, for strategic purposes, for strategic purposes, in their economic sphere, even if no direct military threat is directed against them. But in the event of NATO prioritising security issues in the Barents Sea and Arctic areas over those of the Baltic Sea area - as well as a possible weakening of NATO or the transatlantic link - the military security in the Baltic Sea region would be impaired. NATO´s credibility presupposes that a long-term capability to interrupt an escalating crisis in this region is maintained. The position of the EU vis-à-vis Russia could be weakened due to devided opinions within the union, with repercussions on the Baltic countries. Insufficient support from NATO, USA and the EU would mean greater demands being put on Sweden and Finland for providing security in the Baltic Sea region, including the Baltic countries. To eliminate the risk that Baltic countries be exposed to pressures aiming at successively transforming them into a gray-zone under Russian influence is a vital task for the euroatlantic institutions and the countries concerned (not least the Baltic ones themselves) in co-operation. This could be done by raising the price for Russian political and military pressure and economic intrusion aimed at the Baltic countries, and simultaneously offering Russia co-operation in certain chosen areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182