Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On data compression for TDOA localization.

On data compression for TDOA localization. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Joel Arbring, , Patrik Hedström,
Ort: Linköping
Sidor: 106
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-11-26
Rapportnummer: (FOI-R--3024--SE)
Nyckelord TDOA, Lokalisering, Datakompression, CRMB, Telekrig
Keywords TDOA, Localization, Data compression, CRMB, Electronic warfare
Sammanfattning Den här exjobbsrapporten undersöker olika tillvägagångssätt för att komprimera vanliga signaltyper i ett TDOA-lokaliseringsystem. Rapporten innehåller även utvärdering av kompressionteknikerna på inspelad data, insamlad som del av exjobbsarbetet. Den utvärderingen visar att det är möjligt att komprimera signalerna med bibehållen lokaliseringsnoggranhet. Den insamlade datan komplementeras med mer utförliga simuleringar som använder en frirymdsmodell utan fädning. De undersökta signalerna är signaler med platt spektrum, signaler med fasskiftskodning och en enkelt sidbandsmodulerad talsignal. Signaler med låg bandbredd har getts större vikt än signaler med hög bandbredd, då smalbandinga signaler kräver mer data för att få en tillförlitlig lokaliseringsestimat. De kompressionsmetoder som använts är olika transform-metoder. De transformer som använts är Karhunen-Loéve-transformen och den diskreta Fourier-transformen. Olika tillvägagångsätt för kvantisering undersöks, en av dem är så kallad zonal sampling. Lokaliseringen är utförd i Fourier-domänen genom att beräkna ett spatiellt effektsspektrum utifrån en korskorreleringsmatris. Simuleringarna är utförda i Matlab med tre noder med en symmetrisk geometri. Lokaliseringsnoggrannheten jämförs med Craméer-Rao-gränsen för signaler med platt spektrum med hjälp av standardavvikelsen för lokaliseringsfelet från de komprimerade signalerna.
Abstract This master thesis investigates different approaches to data compression on common types of signals in the context of localization by estimating time difference of arrival (TDOA). The thesis includes evaluation of the compression schemes using recorded data, collected as part of the thesis work. This evaluation shows that compression is possible while preserving localization accuracy. The recorded data is backed up with more extensive simulations using a free space propagation model without attenuation. The signals investigated are flat spectrum signals, signals using phase shift keying and single side band speech signals. Signals with low bandwidth are given precedence over high bandwidth signals, since they require more data in order to get an accurate localization estimate. The compression methods used are transform based schemes. The transforms utilized are the Karhunen-Loéve transform and the discrete Fourier transform. Different approaches for quantization of the transform components are examined, one of them being zonal sampling. Localization is performed in the Fourier domain by calculating the steered response power from the cross-spectral density matrix. The simulations are performed in Matlab using three recording nodes in a symmetrical geometry. The performance of localization accuracy is compared with the Cramér-Rao bound for flat spectrum signals using the standard deviation of the localization error from the compressed signals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182