Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Buller, rättvisa och välfärd. En beslutsteoretisk och etisk studie om flygtrafik.

Buller, rättvisa och välfärd. En beslutsteoretisk och etisk studie om flygtrafik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonas Clausen Mork, Nicolas Espinoza, Holger Rosencrantz, Per Wikman Svahn, Sara Bandstein, Ann-Sofie Stenérus Dover
Ort: Stockholm
Sidor: 130
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-22
Rapportnummer: (FOI-R--3028--SE)
Nyckelord Arlanda, LFV, Swedavia, etik, beslutsteori, buller, utsläpp, rättvisa, onödigt flygande, avvägningar
Keywords Arlanda, LFV, Swedavia, ethics, decision theory, noise, emissions, justice, unnecessary flights, trade-off
Sammanfattning Denna rapport består huvudsakligen av fyra kapitel som vart och ett utreder problem som på ett eller annat sätt berör Stockholm-Arlanda Airports så kallade negativa externaliteter, d.v.s. samhällskostnader som uppstår till följd av flygplatsens verksamhet. Anledningen till att problemen är svårlösta och i vissa fall i det närmaste infekterade, är att olika människor har i grunden olika syn på hur världen bör förhålla sig. Även om de alltså i vissa fall är ense om faktafrågorna har de svårt att nå konsensus vad gäller problemens normativa aspekter. Det övergripande syftet med denna rapport är att formulera, avgränsa och representera de olika problemen samt att tillhandahålla en begreppsapparat anpassad för att diskutera och eventuellt lösa dem. För dessa syften är filosofisk etik och beslutsteori de mest lämpliga kunskapsdomänerna att utgå ifrån (varför detta är fallet kommer att förklaras senare i texten). Dessutom krävs relativt djupgående insikter i delar av flygplatsverksamheten vid Arlanda. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, torde vara en av få institutioner i Sverige som kombinerar dessa två kompetenser. Således har FOI på uppdrag av LFV (senare ombildat till Swedavia AB) åtagit sig att utföra denna utredning. Arbetet inleddes november 2009 och slutfördes i februari 2010. Resultaten är tänkta att användas i Swedavias kommande ansökan om nytt miljötillstånd för Arlanda, men även som en mer generell vägledning vid verksamhetsbeslut.
Abstract This report consists primarily of four chapters that each investigate problems that in one way or another concern the so called negative externalities of Stockholm- Arlanda Airport, i.e. the societal costs that arise as a consequence of the airport's activity. The reason that the problems are difficult to resolve, and in some cases more or less infected, is that different people have fundamentally different views concerning how the world ought to be. Even if they, in some cases, agree on the facts, it is difficult to reach a consensus with regard to the normative aspects of the problems. The overarching purpose of this report is to formulate, delimit and represent the problems and to provide a conceptual apparatus suited for discussing and possibly solving them. Given this purpose, philosophical ethics and decision theory are the knowledge domains the most suited to form the basis of an in-depth treatment of the issues involved. In addition, insights into aviation at Arlanda are necessary. The Swedish Defence Research Agency, FOI, is arguably one of the few institutions in Sweden that combines these two areas of expertise. As a result, FOI has undertaken this investigation at the request of LFV (later transformed into Swedavia AB). The work was initiated in November 2009 and finalized in February 2010. The results are primarily intended for use in Swedavia's coming application for a new environmental permit for Stockholm-Arlanda Airport, but also to provide general guidance when it comes to organizational decision making related to the topics treated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182