Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Heterogena taktiska kommunikationsnät.

Heterogena taktiska kommunikationsnät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jimmi Grönkvist, Jan Nilsson, Anders Hansson, Erika Johansson
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3033--SE)
Nyckelord Heterogena nät, mobilitetshantering, interoperabilitet, tjänstekvalitet.
Keywords Heterogeneous networks, mobility management, interoperability, quality of service.
Sammanfattning Olika typer av kommunikationssystem har sina karakteristiska styrkor och svagheter. Ett fast kommunikationsnät kan utformas för att ha en mycket hög kapacitet medan ett radiosystem kan utformas för att ha lång räckvidd, att klara hög mobilitet eller att vara robust. Alla dessa egenskaper är svåra att förena i ett och samma radiosystem. Ett viktigt taktiskt krav på moderna mobila taktiska kommunikationsnät är att det ska vara möjligt att kommunicera även i områden utan täckning från radiomaster eller basstationer. Sådana helt mobila nät har av fysikaliska skäl ibland begränsad kapacitet. Genom att koppla samman olika typer av kommunikationsnät kan användarbehoven bättre tillgodoses, för att underlätta för mobila användare att kommunicera med det fasta nätet, uppnå högre kapacitet och få bättre förutsättningar för interoperabilitet.Vi kallar sådana sammansatta kommunikationsnät för heterogena nät. Syftet med denna rapport är att kort beskriva möjligheter och utmaningar när olika radio- och kommunikationssystem kopplas samman, samt något om de tekniker som kan användas för att utnyttja den fulla potentialen i ett nätverksbaserat kommunikations- och ledningssystem. Rapporten beskriver principer för att välja en bra väg genom näten från sändare till mottagare. Detta är viktigt, både för att kommunikationsnätet ska fungera effektivt och för att hantera tjänster som kräver höga datatakter. Dessutom behandlas olika tekniker för mobilitetshantering samt frågeställningar kring tjänstekvalitet i heterogena nät. Ett exempel är att behovet av att använda flera tjänster över heterogena nät medför att principer för tjänstekvalitet i de enskilda näten måste samordnas på en högre nivå. Rapporten innehåller även ett appendix som mer ingående beskriver relevanta tekniker och protokoll.
Abstract Different types of communication systems have their characteristic strengths and weaknesses. A fixed network is often designed for a very high capacity, while a radio system can be designed to have long range, good support for mobility or robustness. All these qualities are difficult to reconcile in a single radio system. An important tactical requirement for a modern mobile tactical communication network is that it should enable communication even in areas without coverage from radio masts or base stations. Such fully mobile networks have for physical reasons sometimes a limited capacity. By linking different types of communication systems together, user needs such as better opportunity for mobile users to communicate with the fixed network, higher capacity and better support for interoperability, can be better met. We term such complex networks heterogeneous. This report aims to briefly describe the possibilities and challenges when different radio and communication systems are linked together, and some of the techniques that can be used to utilize the full potential of a network-based system for communication as well as command and control. The report describes the principles for selecting a good path through the network from sender to receiver. This is important, both for the efficieny of the network and to handle services that require high data rates. In addition, we consider techniques for mobility management and quality of service in heterogeneous networks. An example is that individual network definitions and rules for QoS need to be coordinated at a high level. The report also contains an appendix with an in depth description of the relevant technologies and protocols.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182