Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Challenges and Pitfalls in Key Leader Engagement.

Challenges and Pitfalls in Key Leader Engagement. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jenny Lindoff
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-10-12
Rapportnummer: (FOI-R--3034--SE)
Nyckelord nyckelaktörer, KLE, intervjustudie, Afghanistan
Keywords Key Leader Engagement, interview study
Sammanfattning Svenska Försvarsmakten sänder styrkor till internationella insatser i instabila stater där civilbefolkningen lever mitt i kriget. I sådana insatser är det avgörande att ha befoklningens stöd. Ett sätt att nå befolkningen är via nyckelaktörer i samhället. Den här rapporten ger en beskrivning av hur interaktion med nyckelaktörer går till (eng. Key Leader Engagement, KLE), samt utmaningar och fallgropar som finns kopplade till sådana aktiviteter. Rapporten är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med svensk civil och militär personal som deltagit i internationella insatser i en roll där det ineragerat med nyckelaktörer i insatsområdet (t.ex. i olika former av möten). I dagsläget finns inte någon tydlig definition av KLE och såväl litteraturen som intervjuresultaten visar på skilda uppfattningart om vad KLE är samt huruvida KLE endast kan genomföras av högre befattningshavare eller om KLE även kan ske på lägre nivåer. Merparten av de KLE-erfarenheter som presenteras i denna rapport baseras på Afghanistan där svensk insatspersonal har träffat Afghanska nyckelaktörer. Dessa möten har genommförts på både högre och lägre nivåer och beroende på hur KLE definieras så faller kanske inte all verksamhet som beskrivs i rapporten inom ramen för KLE. Däremot är erfarenheterna många gånger relevanta för KLE, oavsett nivå. Resultatet visar även att det finns många utmaningar och fallgropar som är kopplade till KLE. Några av de största utmaningarna som identifierades under intervjuerna relaterade till otillräcklig kulturell förståelse. I den afghanska kulturen är det exempelvis viktigt att aldríg stressa igenom mötena, aldrig låta en afghan tappa ansiktet, respektera deras religion och endast ge löften som du vet att du kan hålla. Träning av personal inför internationella insatser behöver fokusera på kulturell förståelse men det finns andra aspekter som också är viktiga. Alla KLEs måste förberedas noggrant, social kompetens är viktigt och tillgång till bra rådgivare och tolkar är avgörande för framgångsrika interaktioner.
Abstract The Swedish Armed Forces is contributing to international missions in fragile states where operations are taking place amongst the population, who live amidst the war. In these situations, popular support of the mission is vital to its success. Interaction with key leaders in the society is one way of reaching the target population. This report gives a description of Key Leader Engagement (KLE) and identifies common challenges and pitfalls associated with these activities. The report is based on a literature review as well as interviews with Swedish civil and military personnel who have been involved in international missions in a role that required them to interact with key leaders in the missions area (e.g. different forms of meetings). There is currently is no clear definition of KLE. Both the literature review and the interviews show that there are differences in opinions regarding what KLE is, and also, if KLE only can be conducted by high leaders or if it also can be conducted on lower levels. Most of the KLE experiences presented in this report are based on KLE in Afghanistan where Swedish personnel has met with Afghan key leaders. These meetings have been conducted both of higher and lower levels and depending on how KLE is defined; all these activities may not be classified as KLEs. However, the experiences are generally relevant for KLE regardless of level. The results show that there are many challenges and pitfalls associated with KLE. All KLEs need to be carefully prepared to ensure that they are appropriately conducted to lead to the desired outcomes. Some of the major challenges and pitfalls identified relate to insufficient cultural awareness. In Aghan culture this include, for example, the importance of, not rushing any meetings, avoiding making the recipient "loose face" showing respect for the recipients´religion; and only making promises that you know you can keep. One conclusion that can be drawn from these results is that pre-deployment training must focus on cultural awareness. Further more, all KLEs must be carefully prepared; social skills are essential;and; access to good advisors and interpreters is essential for successful KLEs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182