Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av frekvensallokeringsalgoritmer för dynamisk spektrumaccess.

Utvärdering av frekvensallokeringsalgoritmer för dynamisk spektrumaccess. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hugo Tullberg, Patrik Eliardsson, Jimmy Karlsson, Peter Stenumgaard, Kia Wiklundh
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--3043--SE)
Nyckelord dynamisk spektrumaccess, kognitiv radio, spektrummätning, ICF, APD, multifunktionssystem
Keywords Dynamic Spectrum Access, Cognitive Radio, Spectrum Sensing, ICF, APD, Multifunction Systems
Sammanfattning För att möta militära och civila krav på ökad frekvensflexibilitet bedriver FoTprojektet Dynamiska Telekommunikationslösningar (DynamiT) forskning inom området dynamisk spektrumaccess (DSA). Dynamisk spektrumaccess innebär att de delar av spektrum som inte används för tillfället kan användas av andra användare så länge de inte orsakar oacceptabla interferenser. Ett radiosystem med DSA-förmåga känner kontinuerligt av signalmiljön i det frekvensband som kan användas för kommunikation och använder denna information för att justera radioparametrar, exempelvis bandbredd och modulation, dynamiskt. Ett närbesläktat begrepp är kognitiv radio, vilket är ett radiosystem som har DSAförmåga, men även känner användarens kommunikationsbehov och har förmåga att autonomt fatta beslut om hur dessa bäst skall tillgodoses. I en tidigare rapport har vi föreslagit nya algoritmer för spektrummätning och dynamisk frekvensallokering, benämnda ICF-detektion och APD-detektion. Dessa algoritmer är utvecklade för att ta hänsyn till impulskaraktären hos interferenser och de får bättre prestanda än traditionell spektrumallokering baserad på energidetektion som enbart mäter störsignalers effekt i ett aktuellt frekvensband. ICF- och APD-detektorer har implementeras i en simuleringsmiljö för att utvärdera deras prestanda. Utvärderingen visar att ICF- och APD-detektorerna ger bättre förmåga att upptäcka pulsade interferenser. Utvärderingen visar vidare att kommunikationssystem som använder dessa algoritmer för spektrummätning har lägre symbolfelssannolikhet än system som använder energidetektion. En del av en kognitiv radios (DSA-kapabel radios) funktion är att den kontinuerligt mäter spektrum inom det band den kan använda för kommunikation. Kompletterat med lämplig analys är således en kognitiv radio en signalspanare, och om flera radioterminaler är ihopkopplade i ett radionät får vi alltså en distribuerad signalspaningsförmåga "gratis"
Abstract The project Dynamic Telecommunication Solutions (DynamiT) conducts research in the area of Dynamic Spectrum Access (DSA) to meet military and civilian demands on increased spectrum flexibility. DSA means that currently unused parts of spectrum may be accessed, used, by other users, as long as they do not cause unacceptable interference to the primary user. A DSA-capable radio system will continuously perform spectrum sensing of the part of the spectrum that it can use for communication. The sensing information is used to dynamically adjust its radio parameters, e.g. bandwidth, modulation. A closely related concept is Cognitive Radio (CR). A CR is a radio system that in addition to DSA capabilities also has knowledge of the user's communications needs and has the ability to autonomously make decisions on how to best meet those needs. In an earlier report, we proposed new spectrum sensing and allocation algorithms called ICF-detection and APD-detection. These algorithms are developed to consider the impulsiveness of interferences and have better performance than traditional spectrum allocation based on energy detection which only measures the power of the interfering signal in the frequency band of interest. The ICFdetector and APD- detector have been implemented in a simulation environment to evaluate their performance. Evaluation shows that the ICF- and APD-detectors can detect pulsed interferes at lower SNRs compared to energy detection. It is also shown that communication systems utilizing the new detection algorithms have lower symbol error rates than corresponding communication system using energy detection. A part of a cognitive radio's (DSA-capable radio's) function is to continuously monitor the part of the spectrum it uses for communications. Combined with the proper signal analysis, a CR is in fact an ESM tool. If multiple CRs are connected in a radio network, we get a distributed ESM capability "for free".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182