Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arkitektur radio. Projektresultat del 1.

Arkitektur radio. Projektresultat del 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Sparf, Pär-Anders Albinsson, Björn Johansson, Joachim Hansson
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-02
Rapportnummer: (FOI-R--3047--SE)
Nyckelord MODAF, radio, arkitektur, förmågeutveckling, MooD
Keywords MODAF, radio, architecture, capability development, MooD
Sammanfattning För att stödja den utmanande uppgiften att strukturera och överblicka radioområdet inom Försvarsmakten har FMV beställt projektet Arkitektur radio. Projektet modellerar radiosystemen och dess omgivning enligt arkitekturramverket MODAF (Ministry of Defence Architectural Framework). Genom att samla in och analysera aktuella underlag gällande bland annat förmågor, aktiviteter, förband, radiosystem och sambandsbehov har information strukturerats i en arkitektur i databasformat med stöd av verktyget MooD. Små utsnitt och exempel visas i denna rapport. Projektets erfarenheter bidrar med insikter både om hur en arkitektur enligt MODAF ökar möjligheterna till översikt, spårbarhet och identifikation av potentiella problem, samt om nuvarande underlags begränsningar i innehåll och struktur. Rapporten ger även en utblick för fortsatt arbete.
Abstract FMV initiated the project Radio Architecture to take on the challenge to structure and overview the radio domain within the armed forces. The project models the radio systems and their context according to the architectural framework MODAF (Ministry of Defence Architectural Framework). By collecting and analyzing current sources on for example capabilities, activities, military units, radio systems, and communications requirements information was structured in an architecture database using the MooD tool. Small excerpts and examples are shown in this report. The project contributes with insights both on how a MODAF architecture increases the possibilities of overview, traceability and problem identification and on the limitations of the current sources regarding content and form. The report also gives an outlook for future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182