Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Frivilliga soldater istället för plikt - internationella erfarenheter och ekonomiska konsekvenser.

Frivilliga soldater istället för plikt - internationella erfarenheter och ekonomiska konsekvenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Nordlund, Ulf Jonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-11-12
Rapportnummer: (FOI-R--3053--SE)
Nyckelord Värnplikt, frivilliga soldater, personalförsörjning, soldatförsörjning, FMUP, budgetunderlag, , försvarsekonomi, känslighetsanalys
Keywords Military service, conscription, volunteer soldiers, all voluntary force, AVF, manpower, , defence planning, budget, defence economics, sensitivity analysis
Sammanfattning Den svenska riksdagen beslöt i maj 2010 efter regeringens s.k. inriktningsproposition och Pliktutredingens betänkande att den tillämpade värnplikten skulle avskaffas och ersättas med frivilligt rekryterande och tjänstgörande soldater. Beslutet grundades på inriktningen av försvaret mot ett tillgängligt insatsförsvar med ökad förmåga till bl.a. internationella insatser. Detta tillsammans med ett minskat behov av att hålla en numerärt stor insatsorganisation gjorde det ändamålsenligt att avskaffa den tillämpade värnplikten till förmån för frivillighet. De svenska erfarenheterna av frivilligt rekryterade soldater är begränsade varför FOI av Försvarsdepartementet ombetts studera internationella erfarenheter och använda dessa erfarenheter för att analysera rekryteringsmöjligheter och kostnader. FOI har även ombetts bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna inom personalförsörjningen i det svenska försvaret. En ekonomisk realiserbarhetsbedömning av den ekonomiska planeringen har därför genomförts. Denna rapport innehåller resultaten av dessa studier.
Abstract The Swedish Parliament decided in May 2010 that the conscription would be abolished and replaced with an all voluntary force acc. The decision was based on the aim for a defence with high readiness and an increased capacity for international operations. This, together with a reduced need to maintain a numerically large defence organiation made the abolition of the applied conscription in favor of voluntariness a natural step. The Swedish experience of voluntarily recruited soldiers are limited why the Ministry of Defence asked FOI to study international experiences and use these experiences to analyze the recruitment and retention options and costs. FOI has also been asked to assess the economic impact of changes in manpower supply in the Swedish defence why an economic assessment of the economic planning assumptions has been performed. This report contains the results of these studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182